Rozpoczęcie stażu podyplomowego

 

Skierowanie na odbycie stażu podyplomowego

Okręgowa Rada Lekarska na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, kieruje do odbywania stażu – biorąc pod uwagę maksymalną zgłoszoną przez podmiot liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę urzędu marszałka województwa pomorskiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1. Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy (wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany) zawierający minimum pięć preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami lub lekarzami dentystami na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej w Gdańsku.
 2. Zaświadczenie ze średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów.
 3. Oświadczenie o udostępnieniu adresu e-mail (wypełnione on-line, wydrukowane i podpisane).
 4. Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania (wypełnione on-line, wydrukowane i podpisane)- staż podyplomowy na terenie OIL w Gdańsku (woj. pomorskie) można odbyć pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o stałym miejscu zamieszkania. Staż jest finansowany z Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.
 5. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) – oryginał dokumentu do wglądu

 

LISTA PODMIOTÓW bez aktualizacji na staż podyplomowy od 01.10.2024r.:

Lista podmiotów 2023r.

Aneks nr 11 z 13.05.2024

Średnią ocen podwyższa się o:

W związku z rozpoczęciem prowadzenia rekrutacji do odbycia stażu podyplomowego, który rozpocznie się z dniem 1 marca 2023 r. i stosowaniem nowych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dot. zasad kwalifikacji, a w szczególności przyznawania dodatkowych punktów:

1. 0,25 punktu, jeżeli lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, potwierdzonej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego - zamieszczamy do pomocniczego stosowania wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 poz. 166).

Warto zwrócić jednocześnie uwagę, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi są:

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniami wskazanym w ustawie.

Dodatkowo, działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Lista może nie być wyczerpująca.

Wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Zdrowia xlsx

2. 0,5 punktu, jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem, albo 0,2 punktu, jeżeli był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Terminy składania DokumENtów na Staż

 • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca
 • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

W pierwszej kolejności przyznawane jest Prawo Wykonywania Zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego.

Informujemy, że dokumenty o prawo wykonywania zawodu i staż podyplomowy rozpoczynający się 1 października składamy do 31 lipca. Dokumenty do PWZ i na staż podyplomowy można składać jednego dnia.

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego - lekarze z obywatelstwem polskim

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego - lekarze cudzoziemcy

OPŁATY

Bezpłatne

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306 (III p.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Okręgowa Izba Lekarska

TERMIN ODPOWIEDZI

Miesiąc

UWAGI

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

PODSTAWA PRAWNA

Uzyskanie PWZ - KONTAKT W SPRAWIE ETAPU I
 
Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 


KONTAKT W SPRAWIE ETAPU I

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 


KONTAKT W SPRAWIE ETAPU II

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie