Rozpoczęcie stażu podyplomowego

 

Lista podmiotów uprawnionych posiadających wolne miejsca stażowe dla lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze województwa pomorskiego – rekrutacja marzec 2024 r.

Wolne miejsca stażowe w roku 2024r.

Nowe programy stażu podyplomowego od 1 marca 2023 r.

Ustawodawca przyzwyczaił nas już do tego, że ogłaszanie nowych aktów prawnych następuje krótko przed ich wejściem w życie. Nie inaczej było w wypadku nowego programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, który obowiązuje od 1 marca 2023 r., a został ogłoszony w Dzienniku Ustaw dopiero 28 lutego. Nowe rozporządzenia wprowadza głęboką modyfikację programu stażu podyplomowego lekarzy i niewielkie zmiany w stażu lekarzy dentystów. Będzie stosowane do wszystkich stażystów, którzy rozpoczęli staż począwszy od 1 marca 2023 r.

Zmiany w programach

Bardzo istotne zmiany nastąpiły w szczególności w programie stażu podyplomowego lekarzy. Usunięto z niego bowiem np. staż cząstkowy z położnictwa i ginekologii, psychiatrii. Dodano natomiast nowe części w postaci np. szkoleń w zakresie leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dodatkowe szkolenia przewidziano również w wypadku stażu lekarzy dentystów.

Staż personalizowany

W zamian za usunięcie niektórych części stażu, lekarzom stażystom umożliwiono personalizację do 10 tygodni stażu poprzez wybór interesujących ich dziedzin medycyny (zabiegowych, niezabiegowych i teoretycznych). Personalizacja umożliwi lekarzowi wybór do 3 dziedzin medycyny trwających łącznie 10 tygodni z dowolnym podziałem. Przy czym wybrane dziedziny nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie. Jednocześnie ustawodawca umożliwił odbywanie tych personalizowanych staży w innych podmiotach niż macierzysty (nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny).

Po zmianach program stażu będzie się prezentować następująco:

 LEKARZE

 

Staż cząstkowy

Długość trwania

Choroby wewnętrzne

11 tygodni, w tym 10 tygodni – choroby wewnętrzne i 1 tydzień – krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Pediatria

8 tygodni, w tym pediatria – 6 tygodni
i neonatologia – 2 tygodnie.

Chirurgia ogólna

8 tygodni, w tym chirurgia ogólna – 6 tygodni
i chirurgia urazowa – 2 tygodnie

Intensywna terapia oraz medycyna ratunkowa

2 tygodnie – intensywna terapia

3 tygodnie – medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

6 tygodni

Szkolenie

Długość trwania

Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej

7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia

Szkolenie w zakresie leczenia bólu

14 godzin realizowanych w ciągu 2 dni

Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego

20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni

Szkolenie w zakresie prawa medycznego i bioetyki

28 godzin – prawo medyczne

20 godzin – bioetyka

Szkolenie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych

20 godzin – zdrowie publiczne

7 godzin – szczepienia ochronne

Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni

Cześć personalizowana

10 tygodni

Niezabiegowe dziedziny medycyny

 
Zabiegowe dziedziny medycyny

 
Dziedziny medycyny realizowane w ramach katedr i zakładów teoretycznych

 

LEKARZE DENTYŚCI

 

Staż cząstkowy

Długość trwania

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

10 tygodni

Stomatologia dziecięca

10 tygodni

Chirurgia stomatologiczna

8 tygodni

Protetyka stomatologiczna

8 tygodni

Periodontologia i choroby błony śluzowej

4 tygodnie

Ortodoncja

4 tygodnie

Szkolenie/kurs

Długość trwania

Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej

7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia

Szkolenie w zakresie leczenia bólu

7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia

Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego

20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni

Szkolenie w zakresie prawa medycznego i bioetyki

20 godzin – prawo medyczne

14 godzin – bioetyka

Szkolenie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych

14 godzin – zdrowie publiczne

7 godzin – szczepienia ochronne

Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

14 godzin realizowanych w ciągu 2 dni

Kurs w dziedzinie medycyny ratunkowej

35 godzin wykładów realizowanych w ciągu 5 dni

Staże w SMK.

Docelowo wszelkie czynności związane z naborem na staż, jego realizacją i zaliczaniem będą się odbywać elektronicznie w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), w tym również poprzez elektroniczne karty stażu. Podobnie jak ma to miejsce w wypadku szkoleń specjalizacyjnych. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi stosowanie SMK w odniesieniu do staży podyplomowych rozpocznie się dopiero z dniem 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu nadal obowiązywać będą papierowe karty stażu podyplomowego.

Podstawa prawna

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r., poz. 377)

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Rozporządzenie

Nowa karta stażu lekarz

Nowa karta stażu lekarz dentysta

  • WYKAZ FUNDACJI NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA 

W związku z rozpoczęciem prowadzenia rekrutacji do odbycia stażu podyplomowego, który rozpocznie się z dniem 1 marca 2023 r. i stosowaniem nowych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dot. zasad kwalifikacji, a w szczególności przyznawania dodatkowych punktów - 0,25 punktu, jeżeli lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, potwierdzonej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego - zamieszczamy do pomocniczego stosowania wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 poz. 166).

Warto zwrócić jednocześnie uwagę, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniami wskazanym w ustawie.

Dodatkowo, działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Lista może nie być wyczerpująca.

Wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Informujemy, że dokumenty o prawo wykonywania zawodu i staż podyplomowy rozpoczynający się 1 października składamy do 31 lipca. Dokumenty do PWZ i na staż podyplomowy można składać jednego dnia.  

Terminy składania Dokumntów na Staż 

  • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca 
  • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

Najpierw jest przyznawane Prawo Wykonywania Zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego - lekarze z obywatelstwem polskim

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego - lekarze cudzoziemcy


 Skierowanie na odbycie stażu podyplomowego

WYMAGANE DOKUMENTY   

  1. Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający wskazane pięć podmiotów preferowanych  przez lekarza jako miejsce odbywania stażu
  2. Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów
  3. Staż podyplomowy na terenie OIL w Gdańsku (woj. pomorskie) można odbyć pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o stałym miejscu zamieszkania. Staż jest finansowany z Urzędu Marszałkowskiego danego województwa 

OPŁATY

Bezpłatne

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306 (III p.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Okręgowa Izba Lekarska

TERMIN ODPOWIEDZI

Miesiąc

UWAGI

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

PODSTAWA PRAWNA

Uzyskanie PWZ - KONTAKT W SPRAWIE ETAPU I
 
Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 


KONTAKT W SPRAWIE ETAPU I

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 


KONTAKT W SPRAWIE ETAPU II

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie