Obowiązkowe kursy cząstkowe

 
Szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, bioetyki, zdrowia publicznego, szczepień ochronnych, komunikacji z pacjentem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu odbywa się na Polsat Plus Arena w Gdańsku na parterze w sali Pucharowej, ul.Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk. Na parkingu P3 w parkometrze znajduje się ukryty klawisz z funkcją, dzięki której parkujący na P3 będą mieć obniżoną cenę postoju do 5,00 zł/wjazd -> Instrukcja do ukrytej funkcji
Poniżej znajduje się link do trasy do sali Pucharowej:

Trasa piesza i samochodowa do sali Pucharowej

 

Podmioty zobowiązane do przeprowadzenia szkoleń:

Szkolenie

Podmiot

1.Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej

2.Szkolenie w zakresie leczenia bólu

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1,

81-519 Gdynia

tel. 58 72-60-131, 58 72-60-119

1.Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego

2. Szkolenie w zakresie prawa medycznego i bioetyki

3.Szkolenie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych

4.Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Okręgowa Izba Lekarska

ul.Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk

tel. 58 524-32-07,  58 524-32-27

email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

1.Kurs w dziedzinie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów

CMKP

ul. Marymoncka 99/103, pok. 4

01-813 Warszawa

tel. 22 56 93 868

1.Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

ul. Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk

tel.58 520-40-20

Stanowisko Departamentu Zdrowia dot. części personalizowanej:

Zgodnie z art. 15 ust 3 pkt1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, z późn. zm.)(dalej: ustawa) lekarz odbywa staż podyplomowy, realizując jego program w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, stanowiących część stałą stażu oraz nie więcej niż trzech innych wybranych przez lekarza dziedzin medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, stanowiących część personalizowaną stażu. Oznacza to, że w części personalizowanej stażu podyplomowego lekarz wybiera inne dziedziny niż dziedziny wymienione w części stałej.

Zgodnie z art. 15c ust 1 ustawy podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu podyplomowego, zwanymi dalej „podmiotami prowadzącymi staż”, w tym części stażu, zwanej dalej „stażem cząstkowym”, lub części stażu cząstkowego, są:

1) podmiot leczniczy,

2) lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,

3) w przypadku stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, udzielający świadczeń z zakresu medycyny rodzinnej

- wpisani na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty prowadzoną przez marszałka województwa, zwaną dalej „listą podmiotów uprawnionych”.

Oznacza to, że lekarz, lekarz dentysta odbywa staż kierunkowy w podmiocie, który jest uprawniony do prowadzenia danego stażu cząstkowego i jeżeli jeden podmiot ma uprawnienia do prowadzenia staży cząstkowych w kilku dziedzinach to lekarz może w nim odbywać wybrane staże.

Jeżeli podmiot leczniczy (macierzysty) do którego lekarz, lekarz dentysta został skierowany nie może w swojej strukturze zapewnić lekarzowi realizacji stażu w części personalizowanej to podmiot macierzysty powinien posiadać umowy zawarte z innymi podmiotami prowadzącymi staż, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza albo lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części programu stażu podyplomowego, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (art. 15e ust 1 ustawy).

Jednocześnie informujemy, że obecnie nie są planowane zmiany w ww. zakresie.

Stanowisko Departamentu Zdrowia dot. części personalizowanej:

W związku z napływającymi prośbami o interpretację przepisów dotyczących pełnienia dyżurów medycznych w części spersonalizowanej przez lekarzy odbywających staż podyplomowy Departament Rozwoju Kadr Medycznych prosi o przyjęcie następującego stanowiska.  

Zgodnie z art. 15b ust 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022r. poz.1731. z późn.zm.) dyżur medyczny o którym mowa w ust. 3 pkt 12. lekarz stażysta pełni w:

  1. oddziale, w którym odbywa staż cząstkowy z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii;
  2. szpitalnym oddziale ratunkowym w trakcie realizacji stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej;
  3. innym oddziale, w którym lekarz stażysta odbywa staż cząstkowy w trakcie części personalizowanej stażu.

Dodatkowo zgodnie z §6 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023r. poz.377) lekarz stażysta odbywa staż podyplomowy przez cały okres trwania tego stażu w wymiarze czasu równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego  w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art.93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz.633, z późn.zm.) oraz pełni dyżury medyczne w wymiarze godzinowym określonym w programie stażu podyplomowego oraz w ramach indywidualnego harmonogramu realizacji stażu podyplomowego ustalonego przez opiekuna danej części stażu podyplomowego.

Oznacza to, że dyżury medyczne w trakcie realizacji programu stażu podyplomowego w części personalizowanej powinny być pełnione w jednostkach na oddziałach, których dyżury medyczne pełni się w ramach pracy oddziału, tj. dana jednostka organizacyjna podmiotu leczniczego pełni całodobową opiekę nad pacjentem.

Brak zapisu o pełnieniu dyżurów medycznych w programie stażu podyplomowego w części personalizowanej (10 tygodni) spowodowany jest tym, że nie w każdej dziedzinie medycyny, która może być wybrana przez lekarza w części personalizowanej są realizowane dyżury medyczne.

Przykładowo takimi dziedzinami są:

-epidemiologia,

-zdrowie publiczne,

-farmakologia kliniczna,

-medycyna sportowa,

-medycyna sądowa i inne.

Lekarze realizujący staż podyplomowy w części personalizowanej w wymienionych powyżej przykładowych dziedzinach medycyny nie są zobowiązani do pełnienia dyżurów medycznych. W pozostałych dziedzinach medycyny, w których są pełnione dyżury medyczne lekarze stażyści realizujący część personalizowaną stażu podyplomowego są zobowiązani do ich pełnienia.

Pismo CMKP dot. kurs w dziedzinie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że CMKP jest na etapie podpisywania umowy na organizację kursu dla stażystów dentystów którzy muszą zrealizować kurs medycyna ratunkowa. Kurs jest 5 dniowy i będzie się składał z 2 części: teoretycznej (4 dni, 35 godzin) oraz 1 dnia ćwiczeń w centrum symulacji. Część teoretyczna jest w trakcie nagrywania, część stacjonarną planujemy zrealizować w jednym z niżej wymienionych miejsc. Takie jednostki wskazało nam MZ, są to publiczne placówki kształcące na kierunku lekarskim, posiadające centra symulacji. Wszystko będzie zależało też od tego jak niżej wymienione jednostki będą chciały współpracować. W tym momencie jestem na etapie przygotowywania treści porozumienia pomiędzy CMKP a niżej wymienionymi jednostkami. Po podpisaniu porozumień ogłosimy terminy kursów na stronie CMKP.

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
UNIWERSYTET OPOLSKI
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

 

MATERIAŁY Z WYKŁADÓW

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie