Warunki zwolnień z opłacania składek

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca, po którym:

  1. Lekarz ukończył 75 lat,
  2. Lekarz został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
  3. Lekarz złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem renty lub emerytury) na odpowiednim formularzu. 

Zwolnienie przysługuje lekarzowi jedynie na okres nie osiąganie przychodów. Lekarz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód. O zaistniałym zdarzeniu osiągnięcia przychodów lekarz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Okręgową Izbę Lekarską.

Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia i koniecznością opłacania składki członkowskiej od następnego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu przychodów.

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich na czas określony podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w formie uchwały. Uchwałę lekarz/lekarz dentysta otrzymuje listownie na wskazany w formularzu adres.

Pliki do pobrania

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na czas określony

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów 


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie