Składki dla wykonujących zawód za granicą lub zaprzestających wykonywania zawodu

 

Wykonywanie zawodu lekarza za granicą oraz opłacanie tam składek, przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz opłacanie tam składek, nie zwalnia z obowiązku opłacania składek również w Polsce. Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw prawnych do zastosowania wobec takich osób zwolnienia, bądź też zaniechania poboru składki.

Podobnie przedstawia się sytuacja lekarza, który zaniechał faktycznego wykonywania zawodu lekarza (np. pracuje wyłącznie w firmie farmaceutycznej). Należy stwierdzić, iż okoliczność nie wykonywania zawodu lekarza przez okres ponad 5 lat nie stanowi samoistnej podstawy do skreślenia lekarza z listy członków izby lekarskiej, gdyż nie przewiduje tego art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j., „Dz. U. z 2008r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.). Stwierdza on jedynie, że lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, którego nie wykonuje przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwej okręgowej rady lekarskiej i odbycia przeszkolenia”. Za niezgodny z obecnym stanem prawnym należy uznać wniosek, jakoby nie wykonywanie zawodu lekarza przez okres dłuższy niż 5 lat powodowało samoistną utratę prawa wykonywania zawodu i w konsekwencji skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej. 

Ponadto należy wskazać, że na członkach izb lekarskich w świetle art. 49 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt 31 ustawy o izbach lekarskich ciąży obowiązek poinformowania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w terminie 30 dni o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, wszystkie osoby wskazane powyżej, tj. lekarze, którzy wykonują zawód za granicą lub zaniechali wykonywania zawodu lekarza są nadal zobowiązani do opłacania składki członkowskiej. Jedyną możliwością uniknięcia poboru składek członkowskich, jest złożenie przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz dostarczenie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu do działu Rejestru Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Powoduje to skreślenie zainteresowanego z listy członków izby oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie