Zmiana danych lekarza/lekarza dentysty w okręgowym rejestrze

 

W myśl art. 49 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów to zbiór dokumentów i danych lekarzy, będących członkami oil. Rejestr zawiera także dokumenty i dane lekarzy skreślonych z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu oraz tych, którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego.

W rejestrze umieszcza się szereg danych, które są wymienione w art. 49, ust. 5. Lista danych liczy 45 punktów.

Lekarz ma obowiązek przedstawić izbie wymagane ustawą informacje i dokumenty. 

Jest też zobowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o zmianach dotyczących następujących danych:

 1. imienia i nazwiska;
 2. obywatelstwa;
 3. posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie;
 4. rodzaju i stopniu posiadanej specjalizacji, tytule specjalisty (wraz z datą ich uzyskania oraz nazwą jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację);
 5. rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (wraz z datą uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność);
 6. rodzaju uzyskania stopnia naukowego (wraz z datą uzyskania stopnia i nazwą jednostki nadającej stopień);
 7. rodzaju uzyskania tytułu naukowego (wraz z datą uzyskania tytułu i nazwą organu nadającego tytuł);
 8. potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczby uzyskanych punktów edukacyjnych;
 9. nazwy, adresu miejsca pracy, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej, numeru statystyczny REGON oraz daty zatrudnienia, stanowiska (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);
 10. informacji o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;
 11. informacji o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 12. daty rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. informacji o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. informacji o emeryturze lub rencie (wraz z datą przyznania i nazwą organu wydającego decyzję);
 16. adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu oraz numeru faksu i adresu poczty elektronicznej, o ile je posiada;
 17. adresu do korespondencji.

Lekarz jest ponadto zobowiązany do zawiadomienia OIL w terminie do 30 dni o utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza".

Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać inne dokumenty uznane przez niego za istotne.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie