Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim i pozostałych państw UE

 

Najpierw jest przyznawane Prawo Wykonywania Zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego

 


Etap 1 – uzyskanie prawa wykonywania zawodu

Opis procedury

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

 1. "Wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z suplementem - w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,  
  Uwaga! Prosimy o składanie kserokopii suplementu do dyplomu

 3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz oryginał do wglądu
 4. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie województwa pomorskiego (nie dotyczy obywateli innych państw UE)
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
  Uwaga! Orzeczenia o stanie zdrowia przyjmowane są wyłącznie na formularzu izbowym !

   

 1. dwa zdjęcia legitymacyjne lub dowodowe,
 2. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim ).
 3. obowiązek informacyjny Rejestr - oświadczenie obowiązek informacyjny Rejestr 

 

Dodatkowo lekarz, który uzyskał Prawo Wykonywania Zawodu na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Pliki do pobrania

Formularz wniosku W-1

orzeczenie o stanie zdrowia

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  1. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna   

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017r. (Biuletyn NRL z 2017r. )

Etap 2 – skierowanie na odbycie stażu

Wymagane dokumenty   

 1. "Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający wskazane trzy podmioty preferowane przez lekarza jako miejsce odbywania stażu
 2. średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekana właściwej uczelni medycznej
 3. można dołączyć opinie opiekunów kół naukowych o aktywnym udziale w pracach koła - dotyczy
 1. lekarzy starających się o skierowanie na staż podyplomowy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
 2. lekarzy dentystów starających się o skierowanie na staż podyplomowy do Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306 (III p.)

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc

Uwagi

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca
 • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

Podstawa prawna


Kontakt w tej sprawie

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie