Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze cudzoziemcy

 

Najpierw jest przyznawane Prawo Wykonywania Zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego

Etap 1 –  uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu

OPIS PROCEDURY

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa, okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza stomatologa w celu odbycia stażu podyplomowego.

WYMAGANE DOKUMENTY   

UWAGA ! Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza plus kserokopie tychże dokumentów

 1. "Wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2.  Oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) dyplomu lekarza/lekarza stomatologa (tłumaczenie na język polski polskiego tłumacza przysięgłego)
 3. Dokument wydany przez polską uczelnię medyczną potwierdzający równoważność posiadanego dyplomu i tytułu zawodowego z polskim dyplomem i tytułem zawodowym zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce lub świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego. 
 4. Paszport do wglądu + formularz POTWIERDZENIE DANYCH OSOBOWYCH LEKARZA. Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami,
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 6. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 7. Zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobistych,
 8. Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy)
 9. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wystawione przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski 
 10. Obowiązek informacyjny Rejestr - oświadczenie

   

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

PLIKI DO POBRANIA

Formularz wniosku 

Wniosek W1 - 2021 

Orzeczenie o stanie zdrowia

Obowiązek informacyjny Rejestr

OPŁATY

Bezpłatne

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Okręgowa Izba Lekarska

TERMIN ODPOWIEDZI

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

UWAGI   

Postępowanie dotyczy absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa na podstawie :

 1. dyplomu lekarza, lekarza stomatologa wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
 2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza stomatologa wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 3. lekarza/lekarza stomatologa, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

PODSTAWA PRAWNA  

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2017 r.)

Etap 2 – skierowanie na odbycie stażu

OPIS PROCEDURY

Na wniosek lekarza/lekarza stomatologa cudzoziemca posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa okręgowa rada lekarska kieruje do wymienionego w zezwoleniu Ministra Zdrowia szpitala klinicznego albo do uprawnionego podmiotu (wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza stomatologa i zatrudniania lekarzy stażystów), jeżeli lekarz cudzoziemiec posiada zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy; w celu odbycia stażu podyplomowego.

WYMAGANE DOKUMENTY   

Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej

OPŁATY  

Bezpłatne

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306 (III p.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Okręgowa Izba Lekarska

TERMIN ODPOWIEDZI   

Miesiąc

TRYB ODWOŁAWCZY

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

UWAGI

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza stomatologa, który nie posiada obywatelstwa polskiego i który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca
 • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa z dnia 29 września 2000 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 918)

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie