Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 

Etap I 

Lekarz/lekarz dentysta po zakończonym stażu w pierwszej kolejności rozlicza się ze stażu podyplomowego w Komisji Kształcenia Medycznego (pok. 306 III piętro).

Potrzebne dokumenty do zaliczenia stażu:

 1. karta stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty
 2. świadectwo złożenia lekarskiego/ lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego- oryginał do wglądu
 3. pisemne zaświadczenie o wypełnieniu obowiązkowej ankiety- podpis z pieczątką

ankieta dotycząca stażu podyplomowego wypełniona elektronicznie:

Link do ankiety

(należy zalogować się w Google, podać w pierwszym polu ciąg znaków: "oil2022")

ETAP Ii

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

Uzyskanie/ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca

Opis procedury

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu/prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który odbył staż podyplomowy oraz złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy LEK/LDEK obowiązuje od 1 października 2004 r., okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Karta stażu podyplomowego (zatwierdzona przez Komisję Kształcenia Medycznego)
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Wyłącznie na wzorze izbowym! 
 4. Uwaga! Lekarze i lekarze dentyści, którzy nie złożyli suplementu wraz z odpisem dyplomu przy składaniu dokumentów do uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, są zobowiązani złożyć suplement do uzyskania prawa wykonywania zawodu po ukończonym stażu podyplomowym – należy dostarczyć kopię suplementu plus oryginał do wglądu.
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. Zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobistych
 7. Ograniczone prawo wykonywania zawodu/prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
 8. Kopia + oryginał do wglądu wszystkich posiadanych świadectw złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 9. Kopia świadectwa pracy
 10. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 11. Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.
 12. Obowiązek informacyjny Rejestr - oświadczenie

Pliki do pobrania

Formularz wniosku W-2  (dotyczy obywatela polskiego)

Formularz wniosku W-2D (dotyczy członka innego państwa UE)

orzeczenie o stanie zdrowia

obowiązek informacyjny Rejestr

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Postępowanie dotyczy:

 • lekarza/lekarza dentysty, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który ukończył staż podyplomowy lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (wymóg egzaminu obowiązuje od dnia 1 października 2004 r.),
 • lekarza dentysty, któremu stwierdzono prawo wykonywania zawodu lekarza pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu (przed dniem 27 września 1997 r.) i który ukończył praktykę przygotowawczą lekarsko-dentystyczną, (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999r.)

zamierzającego wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospoliej Polskiej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2017 r.)

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie