Uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i do rejestru OIL w Gdańsku

 

Opis procedury  

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty oraz prawo wykonywania zawodu uzyskane w jednym z krajów UE (także państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacja Szwajcarska) okręgowa rada lekarska uznaje kwalifikacje formalne i przyznaje prawo wykonywania zawodu na terenie RP.

Wymagane dokumenty  

 1. Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i do rejestru lekarzy OIL w Gdańsku
 2. dokument potwierdzający ukończenie podstawowego kształcenia medycznego zgodnie z załącznikiem V pkt. 5.1.1 lub 5.3.2 Dyrektywy 2005/36/WE
 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji, które spełniają wymogi art. 24 (lekarz) lub 34 (lekarz dentysta) Dyrektywy 2005/36/WE
 4. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w danym państwie
 5. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 6. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy wraz z opinią zawodową)
 7. zaświadczenia o niekaralności zawodowej tzw. certificate od good standing wydane przez odpowiednią instytucję
 8. orzeczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzani badań profilaktycznych uzyskane na ternie RP
 9. świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie lub świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź świadectwo złożenia w języku polskim Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 10. zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobistych
 11. obowiązek informacyjny Rejestr - oświadczenie 

Do pobrania

Formularz wniosku W-2A

orzeczenie o stanie zdrowia

obowiązek informacyjny Rejestr

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216 (IIp.)

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Wszystkie dokumenty muszą zostać przedłożone w oryginale (lub kopie potwierdzone notarialnie) wraz z tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego

Podstawa prawna


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie