Przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego cudzoziemcowi spoza UE, który uzyskał obywatelstwo polskie

 

Opis procedury  

Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem 

Wymagane dokumenty   

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem 
 2. Decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub właściwego wojewody o przyznaniu obywatelstwa polskiego
 3. Dowód osobisty
 4. Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego
 5. Zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobistych 

Do pobrania:

Formularz wniosku W-4A

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114 poz. 739 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2017 r.)

Kontakt w tej sprawie

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie