Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat

 

Opis procedury

 1. Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja ds. rejestracji po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy dokonuje:
  1. w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim "Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu" oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,
  2. w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji kształcenia medycznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia stażu adaptacyjnego. Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia - stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.
 2. Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji kształcenia medycznego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
 3. Wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim "Wniosku" adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty

 1. złożone odpowiednie oświadczenie,
 2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu

Pliki do pobrania

Formularz oświadczenia o podjęciu zatrudnienia

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc

Tryb odwoławczy     

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgowej rady lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi   

Dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

 1. nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza, lekarza dentysty i tytułu zawodowego,
 2. nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy,
 3. przerwał lub zaprzestał wykonywania zawodu,
 4. miał zawieszone prawo wykonywania zawodu
 5. zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2017 r. )

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie