Rejestracja praktyki kontraktowej (w zakładzie leczniczym)

 

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną, wyłącznie w zakładzie leczniczym (kontrakt lub umowa o świadczenie usług, umowa współpracy) powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG)  z  Urzędu Miasta lub Gminy (informacje na www.ceidg.gov.pl)

    Uwaga!  w CEiDG mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości.Wpis do CEiDG nie podlega opłacie!

  • posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ważne od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej (suma gwarancyjna ubezpieczenia 350 000 Euro na wszystkie zdarzenia i 75 000 Euro na jedno zdarzenie).

Pobierz wzór oświadczenia polisa OC

  • Złożyć elektroniczny wniosek o wpis/zmianę wpisu na portalu: rpwdl.ezdrowie.gov.pl – aplikacja dla praktyk zawodowych (podpisując wniosek profilem zaufanym e-puap lub podpisem certyfikowanym). Uwaga! We wniosku należy wskazać adres miejsca udzielanych świadczeń w ramach zawieranej umowy, a nie adres siedziby podmiotu leczniczego. 

Załączniki do wniosku:

wpis do rejestru

polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC

potwierdzenie dokonania  opłaty

zmiana wpisu

potwierdzenie dokonania  opłaty

TERMIN  ROZPATRZENIA WNIOSKU – w przypadku przesłania kompletu dokumentów dotyczących wpisu/zmiany wpisu w rejestrze-wpis dokonywany jest w ciągu  1-3 dni roboczych (maksymalny ustawowy czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni)

UWAGA! W przypadku kiedy lekarz/lekarz dentysta wykonuje działalność leczniczą na terenie kilku Izb Lekarskich wymagane jest złożenie wniosku o wpis do rejestru do każdej z nich odrębnie

Wnieść opłatę rejestracyjną:

149 zł – wpis do rejestru
74 zł – zmiana wpisu w rejestrze na podany poniżej nr konta:

Opłaty rejestracyjne należy kierować na główny rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej:

Santander Bank Polska S. A 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Ważne! Podany numer konta służy wyłącznie do dokonywania opłaty za wpis lub zmianę wpisu w rejestrze. Do opłacania składek posiadają Państwo indywidualne numery rachunków bankowych.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie