Rejestracja praktyki grupowej

 

Lekarze rejestrujący  grupową praktykę (gabinet na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać umowę spółki (cywilna, jawna lub partnerska)
 • w przypadku spółki cywilnej, posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) www.ceidg.gov.pl

  Uwaga!  w CEiDG mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości.Wpis do CEiDG nie podlega opłacie!

 • w przypadku spółek jawnej i partnerskiej, posiadać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • posiadać prawo do lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia) w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne
 • każdy ze wspólników powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ważne od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej dodać (suma gwarancyjna ubezpieczenia 350 000 Euro na wszystkie zdarzenia i 75 000 Euro na jedno zdarzenie)
 • złożyć elektroniczny wniosek o wpis/zmianę wpisu na portalu: www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl – aplikacja dla praktyk zawodowych (podpisując wniosek profilem zaufanym e-puap lub podpisem certyfikowanym)
 • wnieść opłatę rejestracyjną:
  149 zł – wpis do rejestru
  74 zł – zmiana wpisu

Opłaty rejestracyjne należy kierować na główny rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej:

Santander Bank Polska S. A  
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Ważne! Podany numer konta służy wyłącznie do dokonywania opłaty za wpis lub zmianę wpisu w rejestrze. Do opłacania składek posiadają Państwo indywidualne numery rachunków bankowych


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie