Rejestracja elektroniczna praktyki – informacje ogólne

 

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), poprzez aplikację dla praktyk zawodowych, dostępną pod adresem: rpwdl.ezdrowie.gov.pl  

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Izby, pod numerami: (58) 524 32 06 oraz (58) 524 32 26


Warunki niezbędne do składania wniosków w postaci elektronicznej

 1. Posiadanie konta w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych, dostępnej pod adresem rpwdl.ezdrowie.gov.pl  
 2. Posiadanie uprawnień do księgi rejestrowej, nadanych przez organ prowadzący rejestr, w zakresie składania wniosków w wersji elektronicznej (nie dotyczy wniosków o WPIS do rejestru). W celu uzyskania uprawnień do księgi rejestrowej należy:
  • posiadać konto w aplikacji dla praktyk zawodowych (dostępnej pod adresem strony: rpwdl.ezdrowie.gov.pl ) i wysłać z aplikacji wniosek o nadanie uprawnień 

3. Posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
Profil zaufany ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to bezpłatny odpowiednik elektronicznego podpisu potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, którego możesz swobodnie używać w kontaktach z administracją publiczną. Profil zaufany  umożliwia nam załatwienie wielu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Korzystając z tego systemu, możemy np. złożyć wniosek o: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wtórnik prawa jazdy, wpis lub zmianę wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aby móc skorzystać ze wszystkich usług, które zapewnia system, niezbędna jest rejestracja konta na stronie www.epuap.gov.pl. Rejestracja w portalu jest darmowa i składa się z zaledwie kilku, prostych kroków. Po założeniu konta w systemie ePUAP, w ciągu 14 dni,  należy złożyć jedną – niezbędną – wizytę w wybranym urzędzie, aby uwierzytelnić swój profil.

Po nadaniu przez organ rejestrowy uprawnień do księgi rejestrowej

 • w zakładce „Utwórz wniosek praktyka lekarska” jest możliwość utworzenia wniosku o zmianę/wykreślenie księgi

Opłaty

 1. Wpis do rejestru podlega opłacie wnoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym  RP „Monitor Polski”,  zaokrąglonego w górę do pełnego złotego (aktualna opłata 149 zł)
 2. Zmiana wpisu rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej (aktualna opłata 74 zł)
 3. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia jest wolny od opłat.

Opłaty dotyczące wpisu/zmiany w rejestrze uiszcza się na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Santander Bank Polska S. A 

69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

lub osobiście w kasie (parter, pok. 110)
pon, wt, śr, pt: 11:00 - 15:30
czw: 11:00-17:30


Terminy składania dokumentów

 1. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przed rozpoczęciem działalności leczniczej.
 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr (OIL w Gdańsku) wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, pod rygorem nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, wdanej w drodze decyzji administracyjnej

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie