Zranienia ostrymi narzędziami

 

Lekarze – pracodawcy, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

OBOWIĄZEK

TERMIN

 • sporządzanie i wdrażanie procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami,
 • sporządzanie i wdrażanie procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualne
 • ocena ryzyka oraz procedur oraz ewentualna aktualizacja procedur nie rzadziej niż raz na 2 lata
 • prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami
 • uzupełnianie wykazu w razie zaistnienia zdarzenia
 • sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami
 • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie