Aparaty rentgenowskie

 

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, używający aparatów rentgenowskich .

OBOWIĄZEK

TERMIN

 • prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowanie danych w tym zakresie
 • przekazanie informacji wynikających z rejestru w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników oraz do centralnego rejestru dawek
 • dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • przegląd i okresowa aktualizacja systemu przez kierownika jednostki ochrony zdrowia
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych obejmujących:
  • zgodności procedur roboczych z wzorcowymi;
  • analizy zdjęć odrzuconych;
  • sposobu postępowania z podstawową
  • dokumentacją medyczną;
  • częstości wykonywania i wyników bieżących testów eksploatacyjnych;
  • wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w stosowanych procedurach radiologicznych i porównania ich z odpowiadającymi tym procedurom wartościami poziomów referencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli takie wartości określono.
 • co najmniej raz w roku, doraźnie w razie potrzeby

Testy eksploatacyjne (podstawowe), w tym:

Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej:

 • zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu
 • powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu;
 • rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa – co 6 miesięcy;
 • kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące;
 • system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – 6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych;
 • kasety – co 6 miesięcy;
 • procesy wywoływania – w każdym dniu pracy wywoływania;
 • pomieszczenie ciemni – co 6 miesięcy;
 • ocena zdjęć RTG – w każdym dniu korzystania z negatoskopu;

Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej:

 • zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu
 • powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu;
 • rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa – co 12 miesięcy;
 • kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące;
 • system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – 6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych;
 • artefakty – co 6 miesięcy;
UWAGA! W powyższym zestawieniu nie uwzględniono testów urządzeń stosowanych we fluoroskopii i angiografii, w tomografii komputerowej, stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej, mammografii analogowej, mammografii cyfrowej, urządzeń stosowanych w stomatologii, densytometrii kostnej, monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych oraz testy drukarek stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych;

Testy eksploatacyjne (specjalistyczne)

 • co najmniej raz na 12 miesięcy
Niezależnie od częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów podstawowych po każdej naprawie urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, należy ponownie wykonać odpowiednio testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne i testy podstawowe, przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.

 • Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej
 • co 5 lat

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie