Rejestr podmiotów kształcących

 

Warunkiem prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów jest uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Wyjątek stanowią (zgodnie z par. 19, ust.1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

 • podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
 • inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do rejestru
 • wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków, (jeśli kształcenie będzie prowadzone na terenie więcej niż 3 izb lekarskich, o potwierdzenie warunków należy zgłosić się do Naczelnej Izby Lekarskiej)
 • informacja o planowanej formie kształcenia. (dokument należy złożyć każdorazowo przy zgłaszaniu kolejnych form, najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia)
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru
 • oświadczenia osób przewidywanych jako kadra dydaktyczna o wyrażaniu zgody na prowadzenie kształcenia
 • szczegółowy program kształcenia
 • regulamin kształcenia
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 • wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru wynosi wynosi 500 zł i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 zł. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 zł. Opłata za każde kolejne wydarzenie: 250zł.

Plan kształcenia powinien zawierać

 • cel (cele) kształcenia- uwzględnia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów w określonym zakresie danej dziedziny medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego
 • przedmiot i zakres kształcenia- uwzględnia się wybrany zakres wiedzy lub umiejętności praktycznych w określonej dziedzinie medycyny wynikających z wiarygodnych danych naukowych
 • przewidywana forma lub formy kształcenia- uwzględnia się przepisy o sposobie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach przedmiotu i zakresu kształcenia
 • wymagane kwalifikacje uczestników- uwzględnia się kwalifikacje, jakie powinni posiadać lekarze lub lekarze dentyści uczestniczący w planowanych formach kształcenia
 • sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia- uwzględnia się przewidywaną, udokumentowaną formę sprawdzania wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, nabytych przez lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczących w określonej formie kształcenia
 • sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia- uwzględnia się udokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa i ukończenia przez lekarza lub lekarza dentystę określonej formy kształcenia

Inne warunki prowadzenia kształcenia

 • kadra dydaktyczna- wykaz osób o kwalifikacjach objętych programem kształcenia do realizacji lub nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie
 • baza dydaktyczna- opis posiadanej lub będącej do dyspozycji bazy do realizacji programu kształcenia, zgodnej ze współczesnymi wymaganiami dydaktyki, w której organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie
 • wewnętrzny system oceny jakości kształcenia- opis wewnętrznego systemu oceny jakości zrealizowanego kształcenia w zakresie przewidywanych jego form, prowadzonego przez radę programową lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach wskazaną przez organizatora, uwzględniający narzędzia i metody tej oceny
 • baza do udzielania świadczeń zdrowotnych- opis posiadanej lub będącej do dyspozycji bazy, spełniającej wymogi określone odrębnymi przepisami do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, objętych programem kształcenia

Do pobrania

Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia

Wystąpienie o potwierdzenie warunków kształcenia w związku ze zmianą warunków

Wniosek wpis do rejestru

Informacja o formie kształcenia

 

 


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie