Rejestr podmiotów kształcących

 

Warunkiem prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów jest uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Wyjątek stanowią (zgodnie z par. 19, ust.1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

  • podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
  • inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe.
  • Podmioty innych izb dodatkowo muszą złożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój lekarzy i lekarzy dentystów wydane przez macierzystą izbę

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wpis do rejestru (jeśli kształcenie będzie prowadzone na terenie więcej niż 3 izb lekarskich, o potwierdzenie warunków należy zgłosić się do Naczelnej Izby Lekarskiej) 
  • informacja o planowanej formie kształcenia. (dokument należy złożyć każdorazowo przy zgłaszaniu kolejnych form, najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia)

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru wynosi wynosi 500 zł i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji, jeżeli jest większa niż 1, (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 zł. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 zł. Opłata za każde kolejne wydarzenie: 250zł.

Do pobrania

Wniosek wpis do rejestru

Informacja o formie kształcenia

Rozporządzenie MZ 19.04.2024


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie