Sejm w dniu 28 marca 2020 r. przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa ta została przesłana do Senatu, a następnie (jak można zakładać) trafi do podpisu Prezydenta RP. Poniżej wybrane najważniejsze zmiany dot. lekarzy:

Lekarze w trakcie stażu kierowani w czasie epidemii

– w czasie stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii /na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi/

– pracodawca może skierować lekarza stażystę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w zakresie realizacji stażu podyplomowego;

– praca zlecona lekarzowi stażyście musi być dostosowana do jego poziomu wiedzy i umiejętności;  

– lekarz stażysta podlega nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta;  

– minister zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu w powyższy sposób – wymagany jest  wniosek lekarza stażysty w tym zakresie;  

 

Lekarze w trakcie specjalizacji w czasie epidemii

– w czasie stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii /na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi/

– skierowanie do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu;

– pracodawca może skierować lekarza w trakcie specjalizacji do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy w zakresie realizacji szkolenia specjalizacyjnego – chyba że wojewoda wcześniej wyda powyższą decyzję;

– praca zlecona lekarzowi stażyście musi być dostosowana do jego poziomu wiedzy i umiejętności;  

– lekarz w trakcie specjalizacji podlega nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta;  

– lekarz nadzorujący nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji;

– dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz nie realizował programu szkolenia specjalizacyjnego , za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu w powyższy sposób – wymagany jest  wniosek lekarza w tym zakresie;  

– lekarz, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji;

 

Zmiany dot. LEK / LDEK / PES  

– w czasie stanu epidemii minister właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy LEK  / LDEK / PES oraz terminy zgłoszenia woli ich odbycia;

– łączny okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy;

– informację o zmianie tych terminów minister ogłasza na swojej stronie internetowej;

– lekarz, który wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny pod warunkiem, że:

  1. złożył z wynikiem pozytywnym część testową PES w tej dziedzinie medycyny;
  2. część ustna PES w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja 2020 r.

Pobieranie krwi w czasie epidemii

– czynności związane z pobieraniem krwi lub jej składników /wykonywane przez lekarza/ na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, mogą być wykonywane przez pielęgniarkę;

– ww. pielęgniarka musi posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz przeprowadzić, pod nadzorem lekarza, co najmniej 100 kwalifikacji dawców do oddania krwi lub jej składników;

Izolacja w warunkach domowych

– nowa „instytucja” dot. osób przebywających na terytorium RP

– odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych

– w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej;

– ww. osoba chora nie wymaga bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych;

– lekarz zlecający izolację w warunkach domowych, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla izolacji w warunkach domowych;

Uproszczona dokumentacja w czasie epidemii

–  minister zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia:

  1. uproszczone rodzaje i zakres dokumentacji medycznej
  2. uproszczony sposób przetwarzania dokumentacji medycznej
  3. skrócony okres przechowywania

– obowiązujące od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

– wydając ww. rozporządzenie minister zdrowia powinien uwzględnić konieczność szybkiego i skutecznego podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się epidemii oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta;

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

– decyzji wojewody o skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii dodatkowo nie podlegają (poprzednio był zapis: „kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18”):

  1. kobiety w ciąży;
  2. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
  3. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
  4. 4. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

– w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez 2 osoby / którym przysługuje władza rodzicielska/ do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich;

– decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii może być przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;

– decyzja wojewody przekazana w sposób inny niż na piśmie, jest doręczana na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej doręczenie w ten sposób;

– decyzja wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie wymaga uzasadnienia;

Kary pieniężne

– każdy, kto narusza w czasie epidemii poniższe obowiązki:

–  od 5 000 zł do 10 000 zł

nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi / obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych w czasie epidemii / obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie

– od 5 000 zł do 30 000 zł

niewykonanie decyzji o skierowaniu do walki z epidemią / czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się / obowiązek poddania się kwarantannie / nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów / nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach / zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie / nakaz określonego sposobu przemieszczania się

– od 10 000 zł do 30 000 zł

czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych / czasowa reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły / czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy / zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności / obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych / czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia

– kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny, zaś w przypadku niewykonania decyzji o skierowaniu do walki z epidemią wojewoda lub minister zdrowia

– decyzję w sprawie kary pieniężnej doręcza się niezwłocznie;

– decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia;

Adwokat Karol Kolankiewicz

 

Możliwość komentowania została wyłączona.