Z dniem 15 lipca 2016 roku zmienia się ustawa o działalności leczniczej w zakresie dotyczącym m.in. zasad rejestracji praktyk lekarskich.

Zmiany, w zakresie dotyczącym lekarzy rejestrujących praktyki zawodowe polegają na:

  1. zmianie nomenklatury – ‘przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego’ zastąpiono ‘zakładem leczniczym’,
  2. zniesieniu obowiązku posiadania opinii Sanepidu i przedstawiania jej w załączeniu do wniosku o wpis do RPWDL,
  3. zniesieniu obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego przez praktyki wykonywane wyłącznie w zakładzie leczniczym,
  4. zniesieniu obowiązku przekazywania podmiotowi prowadzącemu rejestr dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia oc (samo posiadanie ubezpieczenia jest nadal wymagane na dotychczasowych zasadach).

 

Pozostałe ważne zmiany (choć już nie dotyczące bezpośrednio praktyk lekarskich) to:

  • przywrócenie możliwości tworzenia nowych SPZOZ,
  • wprowadzenie obowiązku zgłoszenia na Policję przyjęcia do szpitala dziecka, z którego opiekunem nie można się skontaktować lub osoby o nieustalonej tożsamości.

W związku z tym lekarzy zgłaszających do rejestru praktyk zawodowych nowe praktyki bądź zmiany dotyczące praktyk już istniejących uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 15 lipca 2016 roku nie mają  oni obowiązku przesyłania izbie w postępowaniu rejestrowym opinii organu sanitarnego ani dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

W to miejsce lekarz składający wniosek o wpis do rejestru praktyki zawodowej lub o zmianę wpisu składa oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego pomieszczenia oraz o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia OC.  

Spełnienie warunków jakim odpowiadać winny pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą jak również posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC może być przedmiotem kontroli ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej lub innych uprawnionych organów.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku

Oświadczenie OC Sanepid

Możliwość komentowania została wyłączona.