Rozstrzygnięto konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego – główny dysponent funduszy unijnych w regionie – podzielił w trybie konkursu ofert niemałe środki (227 milionów złotych) przeznaczone na infrastrukturę i sprzęt specjalistyczny, dając szansę na modernizacje i rozwój tym ośrodkom, które przygotowały najlepsze projekty i wpisują się w strategiczne priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa pomorskiego.  Dziesięć szpitali znalazło się na liście „zwycięzców”- Wejherowo i Gdynia, Copernicus-Zaspa, Kościerzyna, Starogard Gd., Malbork i Nowy Dwór Gd., Lębork, Chojnice oraz Bytów.

Minął już rok od napisania artykułu Szanse dla pomorskiej ochrony zdrowia w nowej perspektywie unijnej 2014-2020, w którym zawarłam najważniejsze plany oraz zasady przygotowania i rozstrzygania konkursów, które mają na celu wyłonienie beneficjentów, a więc tych podmiotów, które otrzymają dotacje unijne, na realizacje swoich planów rozwojowych. Pierwszy etap już za nami. Przechodząc trudną i pracochłonną procedurę projektodawcy musieli sprostać wymogom stawianym przez Unię Europejską (Umowa Partnerstwa) i nasze krajowe wymogi określone przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Zdrowia (Krajowe Ramy Strategiczne Policy Paper 2014-2020). Strategia Województwa Pomorskiego 2014-2020 i Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020 to kierunkowe dokumenty określające priorytety dla systemu zdrowia w województwie pomorskim.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPO WP 2014-2020 jako jedno z narzędzi finansowania celów Strategii w tym m.in. RPS Zdrowie dla  Pomorzan jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw projekty twarde, czyli infrastruktura i sprzęt) i 524,6 mln EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie, dotyczące głownie profilaktyki i promocji zdrowia).

Oś priorytetowa 7. Zdrowie Dział 7.1.  ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

Środki finansowe z założenia miały być przekazane na następujące cele: poprawę warunków dostarczania usług zdrowotnych, ich organizacji i jakości oraz wyrównanie różnic w dostępie do świadczeń w całym regionie, zwłaszcza w ramach zdefiniowanych deficytów infrastruktury i sprzętu medycznego. Wsparcie UE ogółem wynosi na ten zakres 18 037 505 EURO, w tym rezerwa wykonania 1 262 626 EURO.

Wsparciem unijnym mogły zostać objęte tylko te podmioty, które funkcjonują w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych, a więc niezależnie od formy organizacyjno-prawnej (publiczne czy niepubliczne), które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.Wszystkie projekty mają uwzględniać konieczność dostosowania placówki do obowiązujących przepisów prawa lub spełnienia bądź przewyższenia wymogów płatnika w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, a także wykorzystywać nowoczesne dostępne techniki i technologie. Finansowane będą wyłącznie projekty wynikające z map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Wszystkie wybrane projekty są zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia zaakceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia.

Plany  i negocjacje czyli Zintegrowane Porozumienia Terytorialne

Przygotowania trwały od końca 2013 r. Województwo Pomorskie zostało podzielone na obszary tzw. Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) w liczbie 8-bytowski, chojnicko-człuchowski, lęborski, kościerski, kwidzyński, malborski, starogardzki, słupski oraz Obszar Metropolitalny Trójmiasta (OMT). Celem tego podziału było pogłębianie wielosektorowej i wielotematycznej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzących w skład poszczególnych MOF, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz Województwem Pomorskim. Wśród znaczących tematów negocjacyjnych znalazła się infrastruktura zdrowotna. W latach 2013-2015 prowadzono rozmowy z przedstawicielami MOF, co do projektów uznanych za ważne dla lokalnych społeczności także w zakresie zdrowia, których efektem były podpisanie w roku 2014 Zintegrowane Porozumień Terytorialnych (ZPT). Równolegle trwały analizy potrzeb w placówkach marszałkowskich, czyli w podmiotach leczniczych ponadlokalnych, o strategicznej roli dla regionu. W trakcie dyskusji o kształcie pomorskiej ochrony zdrowia zgodnie przyznawano, że rozwinięta została w ostatnich lata sieć zapewniająca leczenie pacjentom w trybie ostrym w zakresie ratownictwa medycznego, leczenia zawałów serca, udarów mózgu oraz sieć ośrodków onkologicznych. Znaczny deficyt stanowią nadal opieka długoterminowa, rehabilitacja i psychiatria. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest utworzenie zaplecza opiekuńczo-rehabilitacyjnego, dla zapewnienia dobrej przepustowości oddziałów ostrych. Dlatego wstępnie uzgodniono, aby strumień pieniędzy unijnych skierować na utworzenie nowych i rozszerzenie już istniejących ośrodków z takim zakresem świadczeń. Wśród nich opiekę długoterminową miał rozwijać powiat bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski i kartuski. Lębork i Człuchów miały stworzyć Centra Zdrowia Psychicznego. Niestety racjonalne planowanie zostało zaburzone, bo…? Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało Map Potrzeb Zdrowotnych dla opieki długoterminowej, rehabilitacji i psychiatrii.

Zmiana planów i wyniki postępowania konkursowego

Ostatecznie, po renegocjacjach, które musiały zmodyfikować koncepcje i plany i oprzeć je na mapach potrzeb zdrowotnych, w przede dniu ogłoszenia listy podmiotów, które znajdą się w Sieci Szpitali (System Podstawowego Zabezpieczenia) dokonano wyboru projektów w ramach konkursu RPO WP 2020. Wybrano dziesięć podmiotów do dofinansowania unijnego. Łączna wartość wszystkich projektów to 364 698 996,89 zł. Środki unijne stanowić będą 85 % kosztów kwalifikowalnych (całkowita wartość każdego projektu składa się z kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych). Startujące do konkursu podmioty lecznicze lub ich organy tworzące musiały zabezpieczyć wkład własny w wysokości 15 %. W ocenie strategicznej najwyżej został oceniony projekt Szpitali Pomorskich sp. z o o.- św. Wincentego w Gdyni, Copernicus sp. z o.o.- Szpital św. Wojciecha oraz Kociewskie Centrum zdrowia ze Starogardu Gd.

W najbliższych latach placówki medyczne będą mogły rozbudować i zmodernizować swoją infrastrukturę, poprawić komfort pracy personelu medycznego i jeszcze lepiej służyć pacjentom.

Nowoczesny blok operacyjny na Zaspie

W Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku (Spółka Copernicus) zostanie wybudowany jeden z najnowocześniejszych w Europie bloków operacyjnych. Będzie tam osiem sal zabiegowych m.in. o specjalności: chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii i ginekologii oraz sala kardiochirurgiczna hybrydowa. Powstanie też oddział urologiczny z salą zabiegową i salą endoskopii urologicznej oraz oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Projekt przewiduje także wydatki w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób, funkcjonowania infolinii onkologicznej, pomocy psychologicznej, pomocy psychoonkologicznej oraz tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

  • Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku- wartość projektu 83 340 509,79 zł.

Nowe oddziały i poradnie w Szpitalach Pomorskich

W ramach spółki Szpitale Pomorskie modernizacje będą dotyczyły placówek w Gdyni i Wejherowie.  W Szpitalu Wincentego a Paulo powstaną poradnie: ortopedii i traumatologii narządów ruchu, kardiologiczna, diabetologiczna, leczenia chorób naczyń, neurologii, gastroenterologii, endokrynologii i onkologii. Natomiast w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie oddział hematologiczny. Szpital im. Ceynowy w Wejherowie będzie miał nowy czterokondygnacyjny budynek z siedmioma salami operacyjnymi. W budynku mieścić się będą oddziały angiologiczny, chirurgii naczyniowej i rehabilitacji kardiologicznej oraz Centrum Endoskopii. Dodatkowo powstanie tam m.in. oddział rehabilitacji kardiologicznej dziennej.

  • Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób– wartość projektu 81 098 239,95 zł
  • Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o. o.– wartość projektu 9 120 000,00 zł
  • Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie– wartość projektu 104 690 837, 19 zł

Rehabilitacja w Starogardzie Gdańskim

W Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim powstanie ośrodek rehabilitacji oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej. Zostaną przebudowane oddziały: kardiologiczny, udarowy, neurologiczny, wewnętrzny i chirurgiczny. Ośrodek kupi nowoczesny sprzęt m.in.: tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Powstanie też bok operacyjny z centralną sterylizatornią.  Będą poradnie przyszpitalne, a  personel zostanie przeszkolony.

  • Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych – wartość projektu 48 634 676, 07 zł.

Blok operacyjny i geriatria w Malborku i Sztumie

W Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku powstanie nowy, w pełni wyposażony jednosalowy blok operacyjny. Natomiast w Nowym Dworze Gdańskim oddział wewnętrzny zostanie zmodernizowany. Będą w nim łóżka geriatryczne, w ramach oddziału chorób wewnętrznych a personel skorzysta ze szkoleń.

  • Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum-wartość projektu 3 850 000, 00 zł.

Kardiologia w Lęborku

W Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku będzie kompleksowa opieka kardiologiczna dla pacjentów. Nowe wyposażenie zyskają oddziały kardiologiczny i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradnia. Modernizacji ulegną oddziały: diabetologiczny, neurologiczny, geriatryczny, onkologiczny i psychoonkologiczny. Fizjoterapeuci zostaną przeszkoleni. Powstanie też ogród sensoryczny, unikatowy w skali województwa.

  • Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii  w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku- wartość projektu 6 253 052,35 zł.

Onkologia w Chojnicach

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach powstanie centrum diagnostyki i terapii onkologicznej. Będzie nowa pracownia endoskopowa, gabinet zabiegowy z pracownią biopsji, poradnie specjalistyczne oraz dzienny oddział chemioterapii.

  • Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J., K. w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej- wartość projektu 7 690 213,84 zł

Chirurgia w Bytowie

W Szpitalu Powiatu Bytowskiego zostanie zmodernizowany blok operacyjny. Oddział wewnętrzny i chirurgia zyskają nowoczesne wyposażenie, a personel medyczny skorzysta ze szkoleń.

  • Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych poprzez kompleksowość opieki nad pacjentem Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach świadczeń- wartość projektu 5 956 021,12 zł.

Precyzyjna diagnostyka w Kościerzynie

Modernizacji ulegnie oddział intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. W oddziale wewnętrznym powstanie sala gastroenterologii. Apteka przyszpitalna zyska pracownię cytostatyków dla chorych na nowotwory. Nowe wyposażenie otrzyma zakład patomorfologii i diagnostyki laboratoryjnej.

  • Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I- wartość projektu 14 065 446, 59 zł.

 lek. Jolanta Wierzbicka  

Członek Naczelnej Rady Lekarskiej 

Możliwość komentowania została wyłączona.