Wymagane dokumenty

 
Prosimy o dołączenie na płycie CD/DVD pisma przewodniego wraz z listą dokumentów złożonych do Komisji lub przesłanie jej na adres bioetyka@komisjabioetyczna.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1247)

W przypadku, gdy w badaniu biorą udział dodatkowe ośrodki należy przygotować zestaw dokumentów dla Komisji Bioetycznych, którym ośrodki te podlegają: 

  • wykaz ośrodków wraz z przynależnymi Komisjami Bioetycznymi; 
  • streszczenie protokołu w języku polskim; 
  • życiorys głównego badacza oraz życiorysy współbadaczy lub lista współbadaczy z tytułami naukowymi oraz specjalizacjami; 
  • informacja o jakości ośrodka. 

Dokumenty powinny być złożone w segregatorach formatu A4 w kolejności wymienionej w rozporządzeniu, wniosek do Komisji Bioetycznej na początku. 

FORMULARZE DO POBRANIA

Ankieta 1/grudzień/2013

Formularz dla badań, które nie są sponsorowane

Wniosek o zaopiniowanie eksperymentu

Wzór oświadczenia płatnika