Gdy w wyniku czynności sprawdzających  ( po wstępnym zbadaniu okoliczności koniecznych do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i/lub po przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej skargę na lekarza ) stwierdzi, że :

  1. od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata ( art. 64.1 uil)
  2. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  3. czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia zawodowego;
  4. nastąpiło ustanie karalności ( tj. od czasu popełnienia czynu  upłynęło 5 lat;  ustała karalność przestępstwa gdy czyn lekarza stanowił przestępstwo )
  5. postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się.
  6. lekarz, którego postępowanie dotyczy zmarł w trakcie czynności sprawdzających przed wszczęciem postepowania.

Możliwość komentowania została wyłączona.