Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i przepisy ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich nie regulują kwestii treści pieczątki lekarskiej.
W tym zakresie obowiązuje uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej. Zgodnie z treścią tej uchwały pieczątka lekarska musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”), numer prawa wykonywania zawodu oraz posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
Nadto ww. uchwała NRL dopuszcza umieszczenie na pieczątce lekarskiej innych danych:
1. tytuł i stopień naukowy,
2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
4. numer telefonu,
5. adres.

Adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.