Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i przepisy ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich nie regulują kwestii treści pieczątki lekarskiej.
W tym zakresie obowiązuje uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej. Zgodnie z treścią tej uchwały pieczątka lekarska musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”), numer prawa wykonywania zawodu oraz posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
Nadto ww. uchwała NRL dopuszcza umieszczenie na pieczątce lekarskiej innych danych:
1. tytuł i stopień naukowy,
2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
4. numer telefonu,
5. adres.

Adwokat Karol Kolankiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *