Jeśli lekarz nie zgadza się z samymi ustaleniami poczynionymi w toku kontroli, może wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli, a jeśli nie zostaną uwzględnione – odmówić jego podpisania. Ale skoro została już nałożona kara, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z dalszym etapem postępowania, czyli wystąpieniem pokontrolnym. Wówczas w terminie 7 dni od jego otrzymania lekarz może złożyć zastrzeżenia do tego wystąpienia – kieruje się je do dyrektora oddziału NFZ, który przeprowadził kontrolę (art. 64 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Jeśli nie zostaną uwzględnione, kara zapewne zostanie potrącona z kolejnej płatności którą Fundusz powinien przekazać świadczeniodawcy w tytułu realizacji umowy. Nie kończy to jednak sprawy, gdyż wówczas lekarz może wystąpić na drogę sądową o zapłatę potrąconej kwoty, przedstawiając wszystkie swoje zastrzeżenia zarówno co do ustaleń poczynionych przez Fundusz, jak i co do zasadności i wysokości nałożenia kary.

Możliwość komentowania została wyłączona.