Tak. Dokumentacja medyczna pacjenta jest dowodem, którego Rzecznik może żądać od lekarza w oryginale, odpisie lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii bez względu na to czy postepowanie przed Rzecznikiem jest prowadzone z urzędu czy na wniosek pokrzywdzonego
( art.59.1 uil).

Możliwość komentowania została wyłączona.