Zgodnie z treścią art. 89 ust. 5 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. orzeczenie sądu lekarskiego wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania sąd lekarski doręcza stronom – w tym Także Obwinionemu – w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.