Opierając się na mocy paragrafu 23 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Okręgowa Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r powołała zespół kontrolny w składzie: Przewodniczący lek. Marek Bogdański, lek. dent. Iwona Karczyńska i lek. dent. Krzysztof Wasilewski do przeprowadzenia kontroli finansowej inwestycji, nowej siedziby Delegatury Izby Lekarskiej w Słupsku. Kontrola została zaplanowana na dzień 31 maja 2021 r. Z ramienia Delegatury w kontroli uczestniczyli: Wiceprezes OIL Konrad Kiersnowski oraz pracownicy Delegatury w osobach Pani Aleksandry Szczepańskiej oraz mec. Elżbiety Miecznikowskiej (radca prawny Biura). W czasie inspekcji nowej siedziby obecny był Inspektor Nadzoru tej budowy Pan Jarosław Borecki.

Czynności kontrolne rozpoczęto w obecnej siedzibie Delegatury Słupskiej mieszczącej się w lokalu na parterze z zaadaptowaną na cele biurowe piwnicą  w bloku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 7A w Słupsku.

Członkowie zespołu kontrolnego poprosili o wgląd w dokumentację dotyczącą inwestycji. Dokumenty przedstawiały pełen proces realizacji inwestycji. Zgromadzono je w sposób rzetelny i skrupulatny.

Nadzór nad inwestycją sprawuje powołana do tego celu Komisja Budowlana, w skład której wchodzi jako przewodniczący Wiceprezes OIL Konrad Kiersnowski oraz czterech pozostały członków. Jej posiedzenia odbywają się według potrzeb. Z posiedzeń każdorazowo sporządzany jest protokół.

Nowa siedziba Delegatury Słupskiej to wolnostojący budynek zakupiony w stanie surowym zamkniętym adaptowany na potrzeby Biura Delegatury. Komisja Budowlana nadzoruje realizację projektu architektonicznego przystosowującego budynek do potrzeb Delegatury.

Komisja Budowlana w swojej pracy nad realizacją projektu podejmowała decyzje obniżające koszty materiałów i prac wykończeniowych. Działanie to było spowodowane skokowym wzrostem cen materiałów i usług w branży budowlanej. Szczególną troską objęte są wydatki na wyposażenie sanitarne, oświetlenie i umeblowanie. Nadmienić tu również należy, iż budżet na inwestycję jest określony kwotowo i zatwierdzony uchwałą zjazdową.

Wszelkie decyzje zmieniające wytyczne projektu wyposażenia wnętrza celem obniżenia wydatków na inwestycję mają swoje uzasadnienie i odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Komisji Budowlanej. Zwraca uwagę każdorazowa dokładna analiza rynku i zasadności nanoszenia zmian obniżających wydatki  w stosunku do  projektu. Z dokumentów i stopnia zaawansowania prac oraz planowanych wydatków wynika, iż koszty inwestycji powinny zmieścić się w założonym budżecie  przeznaczonym na ten cel lub nieznacznie go przekroczyć ze względu na inflację i wzrost cen materiałów budowlanych.

Po zapoznaniu się z dokumentami zespół kontrolny wraz z Wiceprezesem Konradem Kiersnowskim udał się do nowej siedziby, celem przeprowadzenia wizytacji pomieszczeń i oszacowania postępu prac remontowych. Na miejscu obecna była ekipa budowlana i wspomniany wyżej Inspektor Nadzoru Budowlanego. Omówiono zakres prac pozostałych do wykonania i zakładany kosztorys na ich wykonanie.

 

Podsumowując:

  1. Dokumentacja dotycząca inwestycji archiwizowana jest w sposób prawidłowy, rzetelny i skrupulatny.
  2. Środki finansowe przeznaczone na inwestycję wydawane są w sposób racjonalny i nie budzący wątpliwości.

Iwona Karczyńska

Wiceprzewodnicząca  Komisji Rewizyjnej

Możliwość komentowania została wyłączona.