Szkolenie RODO – BRAK MIEJSC

sobota, 24 mar 2018, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyadw. Damian Konieczny, adw. Karol Kolankiewicz, r.pr. Aleksandra Kosiorek, Anna Karkut, adw. Łukasz Płaza, adw. Krzysztof Izdebski, r.pr. Tomasz Kozak, adw. Andrzej Solak, adw. Marcin Korczak
  Punkty5

  PROGRAM

  1. Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO
  2. Zakres zastosowania RODO
  3. Pojęcia związane z danymi osobowymi
  • dane osobowe (zwykłe, wrażliwe, dane osobowe dotyczące zdrowia)
  • przetwarzanie danych osobowych
  • zbiór danych osobowych
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • warunki uzyskania zgody
  • zakres obowiązku informacyjnego i jego rozszerzenie na gruncie RODO
  • możliwość przetwarzania danych bez zgody
  1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  1. Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawierane przez placówki
  • podmiot przetwarzający
  • forma i treść umowy
  • aneksowanie dotychczasowych umów
  1. Administrator danych osobowych i jego pozycja
  • obowiązki i uprawnienia administratora
  1. Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)
  • zakres obowiązku ustanowienia IODO
  • pozycja IODO w strukturze placówki
  • uprawnienia i obowiązki IODO
  1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
  • dotychczasowe polityki bezpieczeństwa i instrukcje systemów informatycznych
  • zakres wymaganej dokumentacji w zależności od placówki
  • dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania
  • rejestr czynności przetwarzania
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych i rejestr naruszeń
  1. Procedura wdrażania RODO w placówkach medycznych
  • audyt ochrony danych i analiza ryzyka
  • opracowanie wymaganej dokumentacji
  • upoważnienia do przetwarzania danych
  • szkolenia pracowników
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach medycznych
  • bieżąca praca z dokumentacją medyczną
  • udostępnianie dokumentacji medycznej
  • zabezpieczenie systemów informatycznych
  1. Organy kontroli
  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia
  • Rzecznik Praw Pacjenta i jego uprawnienia
  • postępowanie kontrolne
  1. Administracyjne kary pieniężne i odpowiedzialność cywilnoprawna administratora
  • przesłanki nakładania kar
  • wysokość kar i zasady ich wymierzania
  • możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od administratora
  1. Certyfikacja
  2. Kodeks branżowy dla placówek medycznych
  3. Odpowiedzialność pracowników i współpracowników administratora za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność dyscyplinarna/zawodowa
  1. Zmiany w Kodeksie pracy
  • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
  • dane biometryczne
  • monitoring w miejscu pracy
  1. Pytania uczestników