RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne – kurs w Elblągu

czwartek, 5 lip 2018, 15:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Punkty4

  ZAPISY PRZYJMUJE DELEGATURA W ELBLĄGU: oilel@oilgdansk.pl lub tel: 55 235 39 25

  PROGRAM

  1. Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO
  2. Zakres zastosowania RODO
  3. Pojęcia związane z danymi osobowymi
  • dane osobowe (zwykłe, wrażliwe, dane osobowe dotyczące zdrowia)
  • przetwarzanie danych osobowych
  • zbiór danych osobowych
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • warunki uzyskania zgody
  • zakres obowiązku informacyjnego i jego rozszerzenie na gruncie RODO
  • możliwość przetwarzania danych bez zgody
  1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  1. Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawierane przez placówki
  • podmiot przetwarzający
  • forma i treść umowy
  • aneksowanie dotychczasowych umów
  1. Administrator danych osobowych i jego pozycja
  • obowiązki i uprawnienia administratora
  1. Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)
  • zakres obowiązku ustanowienia IODO
  • pozycja IODO w strukturze placówki
  • uprawnienia i obowiązki IODO
  1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
  • dotychczasowe polityki bezpieczeństwa i instrukcje systemów informatycznych
  • zakres wymaganej dokumentacji w zależności od placówki
  • dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania
  • rejestr czynności przetwarzania
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych i rejestr naruszeń
  1. Procedura wdrażania RODO w placówkach medycznych
  • audyt ochrony danych i analiza ryzyka
  • opracowanie wymaganej dokumentacji
  • upoważnienia do przetwarzania danych
  • szkolenia pracowników
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach medycznych
  • bieżąca praca z dokumentacją medyczną
  • udostępnianie dokumentacji medycznej
  • zabezpieczenie systemów informatycznych
  1. Organy kontroli
  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia
  • Rzecznik Praw Pacjenta i jego uprawnienia
  • postępowanie kontrolne
  1. Administracyjne kary pieniężne i odpowiedzialność cywilnoprawna administratora
  • przesłanki nakładania kar
  • wysokość kar i zasady ich wymierzania
  • możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od administratora
  1. Certyfikacja
  2. Kodeks branżowy dla placówek medycznych
  3. Odpowiedzialność pracowników i współpracowników administratora za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność dyscyplinarna/zawodowa
  1. Zmiany w Kodeksie pracy
  • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
  • dane biometryczne
  • monitoring w miejscu pracy
  1. Pytania uczestników