RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne – kurs w Elblągu

czwartek, 5 lipiec 2018, 15:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Punkty4

ZAPISY PRZYJMUJE DELEGATURA W ELBLĄGU: oilel@oilgdansk.pl lub tel: 55 235 39 25

PROGRAM

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO
 2. Zakres zastosowania RODO
 3. Pojęcia związane z danymi osobowymi
 • dane osobowe (zwykłe, wrażliwe, dane osobowe dotyczące zdrowia)
 • przetwarzanie danych osobowych
 • zbiór danych osobowych
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • warunki uzyskania zgody
 • zakres obowiązku informacyjnego i jego rozszerzenie na gruncie RODO
 • możliwość przetwarzania danych bez zgody
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 1. Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawierane przez placówki
 • podmiot przetwarzający
 • forma i treść umowy
 • aneksowanie dotychczasowych umów
 1. Administrator danych osobowych i jego pozycja
 • obowiązki i uprawnienia administratora
 1. Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)
 • zakres obowiązku ustanowienia IODO
 • pozycja IODO w strukturze placówki
 • uprawnienia i obowiązki IODO
 1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • dotychczasowe polityki bezpieczeństwa i instrukcje systemów informatycznych
 • zakres wymaganej dokumentacji w zależności od placówki
 • dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania
 • rejestr czynności przetwarzania
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych i rejestr naruszeń
 1. Procedura wdrażania RODO w placówkach medycznych
 • audyt ochrony danych i analiza ryzyka
 • opracowanie wymaganej dokumentacji
 • upoważnienia do przetwarzania danych
 • szkolenia pracowników
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach medycznych
 • bieżąca praca z dokumentacją medyczną
 • udostępnianie dokumentacji medycznej
 • zabezpieczenie systemów informatycznych
 1. Organy kontroli
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia
 • Rzecznik Praw Pacjenta i jego uprawnienia
 • postępowanie kontrolne
 1. Administracyjne kary pieniężne i odpowiedzialność cywilnoprawna administratora
 • przesłanki nakładania kar
 • wysokość kar i zasady ich wymierzania
 • możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od administratora
 1. Certyfikacja
 2. Kodeks branżowy dla placówek medycznych
 3. Odpowiedzialność pracowników i współpracowników administratora za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność dyscyplinarna/zawodowa
 1. Zmiany w Kodeksie pracy
 • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
 • dane biometryczne
 • monitoring w miejscu pracy
 1. Pytania uczestników