Ratownictwo medyczne- wrzesień, 05-712/3-41-054-2020, w części on-line + zajęcia praktyczne

poniedziałek, 28 wrz. 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00

Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) dla wszystkich specjalizacji.
Miejsce kursu: Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku – ul. Śniadeckich 33; 80-204 Gdańsk

W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż przewidziana liczy osób, OIL w Gdańsku zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji na kurs wyłącznie do osiągnięcia limitu uczestników.

W przypadku zgłoszenia się na kurs większej ilości chętnych niż planowano OIL w Gdańsku zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji i ustalenia priorytetów zgłoszeń do osiągnięcia limitu uczestników.

Przy kwalifikacji na kursy specjalizacyjne priorytetem jest data zakończenia specjalizacji lub modułu podstawowego.

Zasady zgłaszania się na kursy w ramach specjalizacji – kurs stacjonarny:
1. Osoba chcąca wziąć udział w kursie musi zgłosić się na niego:
a. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS)- na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK),
b. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną- na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP (przez profil użytkownika),

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego organizuje doskonalenie zawodowe nieodpłatnie dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy mają opłacają składki członkowskie.
            Nie ma możliwości udziału w kursie lekarzy spoza OIL w Gdańsku, nawet odpłatnie.

  1. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie, na około 60 dni przed terminem kursu, otrzyma na podany w profilu adres e-mail, zaproszenie na kurs z informacją o terminie i
    miejscu odbywania się kursu.

W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie wyżej wymienionego terminu.