Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej w ujęciu psychologicznym

sobota, 26 paź 2024, 9:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącydr Katarzyna Milska-Musa
Punkty6

1.Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:

-bariery komunikacyjne;
-dystraktory;
-istota precyzji wypowiedzi;
-techniki „aktywnego słuchania”, np.:
*Parafrazowanie
*Precyzowanie
*Klaryfikacja
*Podsumowanie

-efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem;
-informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.

2.Komunikacja niewerbalna:
-mowa ciała-kineza;
-sposób ‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej;
-rola komunikatów niewerbalnych;
-dystans interpersonalny;
-różnice międzykulturowe.

3.Rozwój człowieka :
-dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – potrzeby rozwojowe
na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia;
-istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior)
-praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).

4.Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:
-konfliktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:

przyczyny ‘trudnych’ sytuacji;
sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach;
istota pracy zespołowej.

5.Konflikt:
-konflikt w środowisku zawodowym (relacje między współpracownikami);
-przyczyny konfliktów;
-postępowanie w obliczu konfliktu;
-cykl konfliktu;
-struktura konfliktu (koło konfliktu Moore’a);
-sposoby rozwiązywania konfliktu;
-strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.

6.Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu:
-różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;
-asertywna ochrona granic;
-asertywna odmowa.

7.Wypalenie zawodowe:
-charakterystyka;
-przyczyny;
-konsekwencje;
-zapobieganie.