Podstawy prawne orzekania w zakresie ubezpieczeń społecznych – kurs online

sobota, 24 kwiecień 2021, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącydr Anna Michońska, SSO Katarzyna Brzozowska, SSO Katarzyna Antoniewicz
Punkty4

1.długotrwałej niezdolności do pracy i prawie do renty własnej

ze szczególnym uwzględnieniem

– definicji pojęć częściowej i całkowitej niezdolności do pracy

– odniesienia do rzeczywistej aktywności zawodowej (trwającego zatrudnienia)

– daty powstania niezdolności do pracy

– trwałości

   – pojęcia poziomu kwalifikacji i podstawy ich  uznania

 –   okoliczności przekwalifikowania zawodowego

2.krótkotrwała niezdolność do pracy

– aktywność zawodowa/inna w czasie trwania ZLA

– sprzeczności pomiędzy wystawieniem ZLAK przez lekarza orzecznika i ZLA przez lekarza leczącego tym samym czasie

– stan faktyczny oparty o badanie lekarskie lekarza orzecznika i lekarza leczącego

3.okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

ze szczególnym uwzględnieniem

– nabycia prawa do nowego okresu zasiłkowego

– rokowania do odzyskania zdolności do pracy w określonym czasie

4.rencie socjalnej

ze szczególnym uwzględnieniem

– definicji okresu naruszenia

– podstawy do uznania okresu naruszenia

– chorób genetycznych

   5.rencie  rodzinnej  

              ze szczególnym uwzględnieniem

– daty powstania w świetle ówczesnej i późniejszej aktywności

6.niezdolności do samodzielnej egzystencji

ze szczególnym uwzględnieniem

 – definicji pojęcia

 – narzędzi oceny

  1. rencie związanej ze szczególnymi okolicznościami

ze szczególnym uwzględnieniem

– udziału wpływu zdarzenia na poziom niezdolności do pracy

8.uszczerbku na zdrowiu

ze szczególnym uwzględnieniem

  – omówienia Załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.2002

– warunków zastosowania §8.3

– pojęcia długotrwałości i trwałości uszczerbku

– momentu orzekania wobec zakończenia leczenia

– pojęcie wypadku przy pracy /orzekanie następstw

-możliwość wykorzystania tabeli PIU

– ubezpieczenia dobrowolne ( ocena następstw- uszczerbek na zdrowiu)  a orzeczenie ZUS

 

Omówienie charakteru postępowania sądowego wobec zaskarżonych decyzji ZUS i jego celu

Kwestia niezależności lekarza/lekarza orzecznika/lekarza konsultanta wobec instytucji zatrudniającej w świetle ustaleń lekarza

Opiniowanie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych –problemy i oczekiwania ( Sąd i biegły)

Biegły sądowy / biegły instytucji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz opinie dla potrzeb wydziałów pracy oraz wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych