Podstawy prawne orzekania w zakresie ubezpieczeń społecznych – kurs online

sobota, 24 kwi 2021, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącydr Anna Michońska, SSO Katarzyna Brzozowska, SSO Katarzyna Antoniewicz
  Punkty4

  1.długotrwałej niezdolności do pracy i prawie do renty własnej

  ze szczególnym uwzględnieniem

  – definicji pojęć częściowej i całkowitej niezdolności do pracy

  – odniesienia do rzeczywistej aktywności zawodowej (trwającego zatrudnienia)

  – daty powstania niezdolności do pracy

  – trwałości

     – pojęcia poziomu kwalifikacji i podstawy ich  uznania

   –   okoliczności przekwalifikowania zawodowego

  2.krótkotrwała niezdolność do pracy

  – aktywność zawodowa/inna w czasie trwania ZLA

  – sprzeczności pomiędzy wystawieniem ZLAK przez lekarza orzecznika i ZLA przez lekarza leczącego tym samym czasie

  – stan faktyczny oparty o badanie lekarskie lekarza orzecznika i lekarza leczącego

  3.okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

  ze szczególnym uwzględnieniem

  – nabycia prawa do nowego okresu zasiłkowego

  – rokowania do odzyskania zdolności do pracy w określonym czasie

  4.rencie socjalnej

  ze szczególnym uwzględnieniem

  – definicji okresu naruszenia

  – podstawy do uznania okresu naruszenia

  – chorób genetycznych

     5.rencie  rodzinnej  

                ze szczególnym uwzględnieniem

  – daty powstania w świetle ówczesnej i późniejszej aktywności

  6.niezdolności do samodzielnej egzystencji

  ze szczególnym uwzględnieniem

   – definicji pojęcia

   – narzędzi oceny

  1. rencie związanej ze szczególnymi okolicznościami

  ze szczególnym uwzględnieniem

  – udziału wpływu zdarzenia na poziom niezdolności do pracy

  8.uszczerbku na zdrowiu

  ze szczególnym uwzględnieniem

    – omówienia Załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.2002

  – warunków zastosowania §8.3

  – pojęcia długotrwałości i trwałości uszczerbku

  – momentu orzekania wobec zakończenia leczenia

  – pojęcie wypadku przy pracy /orzekanie następstw

  -możliwość wykorzystania tabeli PIU

  – ubezpieczenia dobrowolne ( ocena następstw- uszczerbek na zdrowiu)  a orzeczenie ZUS

   

  Omówienie charakteru postępowania sądowego wobec zaskarżonych decyzji ZUS i jego celu

  Kwestia niezależności lekarza/lekarza orzecznika/lekarza konsultanta wobec instytucji zatrudniającej w świetle ustaleń lekarza

  Opiniowanie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych –problemy i oczekiwania ( Sąd i biegły)

  Biegły sądowy / biegły instytucji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz opinie dla potrzeb wydziałów pracy oraz wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych