Uchwała nr 6/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Gdańsku

 Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 • 1 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Gdańsku za rok budżetowy 2018.
 • 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

 

Uchwała nr 7/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat oraz podziału zysku za rok 2018

 Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 • 1 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku za- twierdza sprawozdanie finansowe, w tym bilans za rok 2018, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w wysokości 22 563 596,61 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 61/100).
 • 2 Zysk netto w kwocie 2 392 548,15 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czter- dzieści osiem złotych 15/100) przeznacza się w całości na fundusz statutowy.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

Uchwała nr 8/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do wyboru audytora

 Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 • 1 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upo- ważnia Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do wyboru audytora, któremu zostanie powierzone badanie i ocena sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za rok 2019.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

Uchwała nr 12/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia obniżonych opłat za uczestnictwo w X Kongresie Polonii Medycznej

 Na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) w zw. uchwałą nr 7/19/ Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty kongresowej uchwala się, co następuje:

 • 1 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku postanawia, że członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w X Kongresie Polonii Medycznej, będą uiszczać obniżoną opłatę kongresową w kwocie 800,00 zł.
 1. W przypadku gdyby obniżenie opłaty dla członków OIL w Gdańsku skutkowało koniecznością dofinan- sowania kosztów Kongresu, Zjazd wyraża zgodę na wyrównanie tego kosztu z rezerwy budżetowej.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

 

 

Uchwała nr 11/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy w doskonaleniu zawodowym w 2019 r. z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 Na podstawie § 8 ust. 5 załącznika do uchwały 5/11/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania świadczeń z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów uchwala się, co następuje:

 • 1 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku ustala następujące priorytety udzielania pomocy w doskona- leniu zawodowym w 2019 roku w postaci umorzenia do 50%, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł świadczenia otrzymanego z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów:
 • dla lekarzy rozpoczynających lub kontynuujących specjalizację,
 • dla lekarzy dentystów rozpoczynających lub konty- nuujących specjalizację lub odbywających inne formy doskonalenia zawodowego, równorzędne z kształceniem specjalizacyjnym,
 • dla lekarzy i lekarzy dentystów otwierających prze- wody doktorskie lub habilitacyjne, niebędących zawo- dowo związanymi z ośrodkami
 • Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2019 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

Uchwała nr 9/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie zakupu siedziby dla Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

w Gdańsku oraz przeznaczenia środków finansowych na ten cel

 Na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 • 1 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wyra- ża zgodę na zakup nieruchomości celem przeznaczenia jej na siedzibę Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 1. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku postanawia przeznaczyć na ten cel z oszczędności zgromadzonych w latach ubiegłych oraz środków zgromadzonych na lokatach bankowych kwotę nie wyższą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
 2. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upoważnia Przewodniczącego Delegatury w Słupsku do podejmowania czynności celem pozyskania nieru- chomości, w szczególności wyboru nieruchomości, podejmowania negocjacji cenowych, zlecania niezbęd- nych
 3. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upoważnia Prezesa oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do zaciągania zobowiązań ce- lem nabycia nieruchomości oraz do zawarcia umowy zakupu nieruchomości.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

 

Uchwała nr 10/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku

z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019

 Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 • XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku uchwala budżet Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

Uchwała nr 13/2019/Z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Gdańsku z dnia 16 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do pozyskania

oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację inwestycji

w postaci ośrodka szkoleniowo-noclegowego

 Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grud- nia 2009r. o izbach lekarskich (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 13/2017/Z XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji inwestycji w postaci ośrodka szkoleniowo-noclegowego uchwala się, co następuje:

 • 1 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upoważnia Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do pozyskania oraz przeznaczenia środków finan- sowych na realizację inwestycji w postaci ośrodka szkoleniowo-noclegowego według następujących zasad:
 1. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wyra- ża zgodę na zadysponowanie przez Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku sumy do wysokości 10 000 000,00 zł /dziesięć milionów złotych/, nie więcej jednak niż do 80% wysokości funduszu statutowego, w celu realizacji inwestycji w postaci ośrodka szkoleniowo-noclegowego.
 2. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upoważ- nia Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do zacią- gnięcia zobowiązania finansowego do wysokości 12 000 000,00 zł /dwanaście milionów złotych/, nie więcej jednak niż do 80% wysokości funduszu statutowego, w celu realizacji inwestycji

 

 1. Kwoty wskazane w 1 i 2 mogą zostać uru- chomione w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją architektoniczno-budow- laną powyższej inwestycji.
 • 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Traci moc uchwała nr 10/2018/Z XXXVI Okrę- gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Leka- rzy w Gdańsku z dnia 17 marca 2018 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań- sku do pozyskania oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację inwestycji w postaci ośrodka szkoleniowo-noclegowego.

Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu: kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman,

kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

 

Apel

XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku

z dnia 16 marca 2019 r.

w sprawie dofinansowania opieki psychiatrycznej

 XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku apeluje do Ministra Zdrowia, parlamentarzystów oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o znaczące zwiększenie finansowania leczenia psychiatrycznego, w szczególno- ści w zakresie psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

Aktualna sytuacja opieki psychiatrycznej w Polsce finansowanej ze środków publicznych jest dramatycz- na, likwidowane są kolejne oddziały szpitalne i porad- nie. Czas oczekiwania na przyjęcie przez specjalistów w lecznictwie ambulatoryjnym dochodzi do kilku mie- sięcy, co uniemożliwia skuteczne prowadzenie leczenia. Pacjenci, którzy nie znajdują pomocy w placówkach psychiatrycznych, szukają następnie pomocy w szpita- lach i przychodniach ogólnych, co stanowi dodatkowy problem w działalności tych podmiotów.

Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:

kol. Joanna Skonecka, kol. Arkadiusz Szycman, kol. Wojciech Pączek, kol. Krzysztof Wójcikiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.