Najczęściej zadawane pytania

Kategorie

Informujemy, że Delegatura Okręgowej Izby Lekarskiej w Elblągu 27 marca 2019 roku będzie zamknięta.   

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Lekarzy, która  odbędzie się w dniach 26-31 maja 2019 roku w Klubie Lekarza w Łodzi.

Na coroczną Ogólnopolską Wystawę Malarstwa Lekarzy Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza już po raz siedemnasty,  także w maju – kontynuując tym samym  tradycję  wiosennych  wernisaży.

Konkurs Literacki XVII Wystawa

Konkurs Literacki

 

Kandydaci na lekarzy sądowych wykonujących zawód na terenie okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zaprasza lekarzy wykonujących zawód na terenie okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu (Elbląg, Braniewo, Działdowo, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda) do kandydowaniu na funkcję lekarza sądowego.

Lekarze zainteresowani pełnieniem powyższych funkcji proszeni są o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: oddzial.administracyjny@elblag.so.gov.pl bądź o kontakt pod numerem telefonu 556112409 – Beata Łaska 

Więcej informacji 

Kandydaci na biegłych sądowych wykonujących zawód na terenie okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu. Prośba sądu dotyczy tylko lekarzy sądowych, a nie biegłych.

Zgodnie z unijnymi regulacjami od 1 stycznia 2019 roku gabinety dentystyczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego muszą być wyposażone w seperatory amalgamatu. W przypadku usuwania zębów z wypełnieniami amalgamatowymi odpady medyczne z taką zawartością powinny być oznakowane odpowiednim kodem.

Obowiązek taki nakłada na nas art. 10 ust 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2017/852 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

Seperatory amalgamatu. Dla kogo niezbędne? 

Czy wszystkie gabinety stomatologiczne muszą być wyposażone w seperatory amalgamatu? Ministerstwo Zdrowia wprowadziło uchylenie tego obowiązku dla gabinetów ortodontycznych i protetycznych, gdyż nie używają one amalgamatu do wypełnień  i nie usuwają wypełnień amalgamatowych. A co z innymi gabinetami, które w swoich kontraktach z NFZ oraz w leczeniu komercyjnym nie mają jakiejkolwiek procedury, która byłaby związana z amalgamatem a co za tym idzie z rtęcią.

W większości gabinetów dentystycznych wypełnienia amalgamatowe są stosowane sporadycznie, jeśli w ogóle. Na naszym krajowym rynku dominują świadczenia komercyjne i już dawno wypełnienia amalgamatowe zostały zastąpione wypełnieniami światłoutwardzalnymi.To dlaczego obciążać właścicieli gabinetów dentystycznych ogromnym kosztem zakupu, instalacji oraz serwisowania seperatorów amalgamatu. Dlaczego nie wyłączyć z tego obowiązku lekarzy dentystów, którzy na przestrzeni ostatnich lat nie stosowali amalgamatu u swoich pacjentów i jest to udokumentowane.Jeżeli amalgamat srebra jest rekomendowany i stosowany do wypełnień w zębach w odcinkach bocznych przez gabinety na kontraktach z NFZ, to obowiązek posiadania seperatora, a co za tym idzie koszt  z tym związany powinien być rekompensowany. Dlaczego znowu lekarze dentyści mają być obarczani nowymi wymogami, którym należy sprostać.

Trzy warianty pracy gabinetu stomatologicznego dot. stosowania amalgamatu

Do komisji stomatologicznych wielu Okręgowych Izb Lekarskich napływają pytania od lekarzy dentystów dotyczące nowych regulacji. Komisja stomatologiczna NRL podjęła stanowisko i wystosowała apele oraz pismo w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, aby uzyskać jasną i oficjalną odpowiedź w sprawie problemów związanych z wykonaniem przez lekarzy dentystów unijnego obowiązku instalacji seperatorów amalgamatu w swoich praktykach.

Czy faktycznie wystarczy zaszeregować swój gabinet do jednej z trzech sytuacji zaproponowanej przez KS w swoim stanowisku z 25 stycznia 2019 roku? Taka informacja musi być podana w regulaminie podmiotu leczniczego sporządzonym na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W oparciu o schemat zaproponowany przez KS NRL model pracy gabinetu, w aspekcie stosowania amalgamatu stomatologicznego powinien polegać na zastosowaniu się do jednej z trzech sytuacji:

1.Do czasu podjęcia przez władze publiczne decyzji, o których mowa w apelach o refundacje, gabinety stomatologiczne, które chcą docelowo wykonywać wypełnienia amalgamatowe i je usuwać, a nie chcą bez zapewnienia należytej refundacji ryzykować inwestycję w separator amalgamatu, powinny w regulaminie podmiotu zawrzeć informację o tym że do czasu instalacji separatora;

  • usuwają wypełnienia amalgamatowe w przypadkach, kiedy nie mają możliwości skierowania pacjenta do gabinetu wyposażonego w seperator.
  • nie zakładają wypełnień amalgamatowych.

2.Gabinet inwestujący w chwili obecnej w instalację seperatora amalgamatu lub posiadający taką instalację, spełniającą warunek zatrzymania co najmniej 95 proc. cząstek amalgamatu musi mieć możliwość skorzystania z zastosowanej przez władze publiczne formy refundacji kosztów, o którym mowa w apelu NRL. Gabinet taki, z racji posiadania seperatora, pracuje z amalgamatem stomatologicznym usuwając i zakładając wypełnienia amalgamatowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art.10 ust.2 rozporządzenia (zęby mleczne, wypełnienia u dzieci i młodzieży poniżej 15 r.ż. oraz kobiet ciężarnych i karmiących)

3.Gabinet stomatologiczny w regulaminie podmiotu działalności leczniczej dodaje informacje, że całkowicie i bezterminowo nie zakłada wypełnień amalgamatowych i z zastrzeżeniem przypadków pierwszej pomocy polegającej na trepanacji zęba poprzez wypełnienie amalgamatowe również ich nie usuwa.

A na razie mamy nadzieję, że przy najbliższej kontroli z Sanepidu nie będzie nałożona kara za niedostosowanie się do wymogów unijnych.

 

Ewa Siewierska Chomeniuk 

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej

Problemy z realizacją recept pro auctore i pro familiae

W dniu 11 lutego 2019r. w systemie P1 obsługiwanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) podległym Ministerstwu Zdrowia wystąpił błąd techniczny uniemożliwiający aptekom realizację recept refundowanych pro auctore i pro familiae. Z informacji uzyskanych z CSIOZ wynika, iż problem ma charakter ogólnopolski i trwają obecnie prace nad jego naprawieniem.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Z dniem 9 lutego 2019r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zasadniczo zmienia dostęp osób bliskich do informacji objętych tajemnicą lekarską oraz do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.

Sytuacja prawna od sierpnia 2016r.

Dotychczas każda osoba bliska była uprawniona do zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej w zakresie informacji dotyczących zmarłego członka rodziny. Pacjent nie mógł jednocześnie za życia temu przeciwdziałać.

Sprzeciw pacjenta.

W wyniku nowelizacji, która wejdzie w życie 9 lutego 2019r., każdy pacjent będzie miał możliwość zgłoszenia za życia sprzeciwu wobec ujawnienia tajemnicy lekarskiej osobom bliskim po swojej śmierci. Sprzeciw taki będzie załączany do dokumentacji medycznej. Przed wyrażeniem sprzeciwu, pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia takiego oświadczenia, np. o niemożności dostępu osób bliskich do informacji objętych tajemnicą po jego śmierci.

Ostatecznie zdecyduje sąd.

Sprzeciw nie będzie miał jednak charakteru bezwzględnego, gdyż sąd, na wniosek osoby bliskiej, będzie uprawniony do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, jeżeli jest to niezbędne:

  1. w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
  2. dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Brak sprzeciwu.

W braku sprzeciwu pacjenta za życia, osoby bliskie mogą po jego śmierci nadal zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej. W wypadku jednak gdy inna osoba bliska wyrazi sprzeciw wobec takiego zwolnienia rozstrzygać będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (na wniosek osoby bliskiej lub lekarza).

W razie wątpliwości.

Nadto lekarz będzie mógł wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie, czy dana osoba jest osobą bliską, której może zostać ujawniona informacja objęta tajemnicą lekarską po śmierci pacjenta.

Szersza definicja osoby bliskiej.

Pomimo wieloletniej krytyki kręgu osób bliskich określonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dopiero w wyniku nowelizacji, która wejdzie w życie z dniem 9 lutego 2019r. pod tym pojęciem będzie można rozumieć również krewnych pacjenta w linii bocznej (rodzeństwo i dzieci rodzeństwa).

X Kongres Polonii Medycznej i III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich odbędzie się w Gdańsku w dniach 29 maja do 1 czerwca 2019 roku. Bliższe informacje można znaleźć na stronach: poloniamed2019.pl oraz kongrespoloniimedycznej.com.pl

Kongres w pigułce:

Cztery dni wydarzeń kongresowych, trzy dni programu naukowego, ponad 40 wykładowców z całego świata, wybitne osobistości ze świata nauk medycznych, ponad 800 uczestników z Polski i ponad 30 krajów świata, wyjątkowo rozbudowany program wydarzeń towarzyszących – integracyjnych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Stocznia Gdańska, koncerty, wycieczki, konferencje, wystawy.

WARUNKI

  1. Gotowość do pełnego zaangażowania się w pomoc przy obsłudze Kongresu od godzin popołudniowych 29 maja 2019 roku do późnego wieczora 1.czerwca 2019 roku. Dzięki życzliwości władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wszyscy wolontariusze otrzymają usprawiedliwienia z nieobecności na zajęciach. Usprawiedliwienie to nie będzie obejmować egzaminów ani zaliczeń.
  2. Gotowość do uczestniczenia w dwóch lub trzech spotkaniach organizacyjnych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (w czwartki o godzinie 18.00)
  3. Bardzo potrzebne: umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych, odporność na pracę pod presją, kultura osobista i otwartość w kontaktach z uczestnikami Kongresu.

Wolontariusze będą pracowali w Biurze Kongresu w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w punktach informacyjnych w czasie wydarzeń towarzyszących, jako piloci wycieczek, asystenci VIP itp. W swojej pracy będą podlegali pracownikom Biura Kongresu. Będą mogli, o ile nie będzie to kolidowało z ich zadaniami, uczestniczyć w wydarzeniach kongresowych (wykładach, koncertach, wystawach, konferencjach).

Osoby chętne do współpracy prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy:

wolontariat@oilgdansk.pl

W zgłoszeniu proszę podać swoje dane:

Imię, nazwisko, rok i kierunek studiów (preferujemy Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii),

adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego. Czekamy do 15 marca 2019 roku. 

Wszyscy, którzy się zgłoszą zostaną zaproszeni na pierwsze z trzech spotkań organizacyjnych, na którym przeprowadzimy ostateczną kwalifikację. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. Z wszystkimi osobami zakwalifikowanymi do obsługi Kongresu podpiszemy stosowne umowy.

Serdecznie zapraszam do współpracy

dr med. Roman Budziński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

15 Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii Gdynia 7-10 lutego 2019 roku

Zapraszamy do Gdyni wszystkich lekarzy, którzy w swojej praktyce spotykają się z alergicznymi chorobami skóry, anafilaksją, atopią, alergią pokarmową, łuszczycą, łuszczycowym zapaleniem stawów, mastocytozą, odczynami polekowymi, zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi.

Dla Uczestników 15. Akademii Dermatologii i Alergologii przygotowaliśmy 9 interaktywnych warsztatów szkoleniowych z zakresu dermatologii estetycznej, dermoskopii, dermatochirurgii, diagnostyki alergologicznej oraz leczenia przewlekłych owrzodzeń.

Podczas 12 sesji naukowych wystąpi 45 wybitnych profesorów z kraju i zagranicy, którzy przygotowali ponad 80 prezentacji.

Swój czynny udział w Sesji Inauguracyjnej potwierdzili już: prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. Lidia Rudnicka, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Marek Kulus i krajowy konsultant w dziedzinie alergologii prof. Karina Jahnz-Różyk.

Informacje szczegółowe: www.15ada.pl  

Do zobaczenia nad Bałtykiem!

prof. dr hab. dr h.c. Roman J. Nowicki

kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

przewodniczący Sekcji Dermatologicznej PTA i Oddziału Morskiego PTD

tel.58 349 25 90, sekr. 58 349 25 80, fax 58 349 25 86, kom. 501 032 994 e-mail: rnowicki@gumed.edu.pl 

  1. JUBILEUSZOWA AKADEMIA DERMATOLOGII I ALERGOLOGII –GDYNIA  7-10.02.2019

XXVII Światowy Dzień Chorego   www.15ada.pl

-->