Najczęściej zadawane pytania

Kategorie

 

Trwa nabór wniosków do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta”. Wnioski można składać do 19 października do godz. 17.00.

W tym roku nagroda zostanie przyznana już po raz czternasty. Będzie ona stanowiła okazję do wyróżnienia najbardziej zaangażowanych pracowników gdańskiej służby zdrowia. W bieżącej edycji przewidziano główną nagrodę w wysokości 30 tys. złotych i 3 wyróżnienia po 10 tys. złotych.

Kto może otrzymać nagrodę?

Do nagrody zgłosić można tych, którzy na co dzień niosą pomoc i bez których trudno wyobrazić sobie usługi zdrowotne: lekarzy, pielęgniarki, ratowników i innych pracowników medycznych. Zostanie ona przyznana pracownikowi ochrony zdrowia, który w szczególności:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nagroda może być przyznana danemu pracownikowi ochrony zdrowia tylko jeden raz.

Czytaj także: “Poznaj. Zrozum. Pomóż” – społeczna edukacja o autyzmie w miejskiej przestrzeni

Kto może zgłosić osobę do nagrody?

Prezydent Gdańska może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,
 • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach, należy składać:

 • w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia w roku 2022” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM) tj.:
 1. ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74,
 2. ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12,
 3. ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2.

lub

 • przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 roku do godz. 17:00

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) - również do dnia 19 października 2022 roku, do godz. 17:00).

POBIERZ: WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PMG DLA OCHRONY ZDROWIA (20.35 KB)

Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323-67-66 lub adresem e-mail: malgorzata.wrzesinska@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

 

Pomorski Magazyn Lekarski w październiku 2022 r. wraz z Gazetą Lekarską

Koleżanki i Koledzy

uprzejmie zawiadamiam, że w związku ze zmianą wydawcy Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, a także istotnym wzrostem kosztów wydawania, najbliższy numer PML otrzymacie Państwo w październiku 2022 r. wraz z Gazetą Lekarską.

Wrześniową Gazetę Lekarską otrzymacie Państwo bez Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, za co bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Sekretarz

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

 

Nieczęsto zdarza się, by Naczelny Sąd Lekarski całkowicie zmienił orzeczenie Sądu I instancji w stosunku do lekarza ukaranego za popełnienie
dwóch przewinień zawodowych.

Dwa zarzuty
Pierwszy zarzut dotyczył braku należytej staranności w leczeniu protetycznym pacjenta polegającym na wy-konaniu 11-punktowego mostu okrężnego w odcinku 34–44 w ten sposób, że obwiniony nie zastosował łuku twarzowego i artykulatora, w wyniku czego nie uzyskał równoległości płaszczyzny okluzyjnej oraz wysokości zwarcia, a tym samym doprowadził do niepowodzenia leczenia, tj. popełnienie przewinienia zawodowego
określonego w art. 53 ustawy o izbach lekarskich, art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w zw. z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Za przewinienie to Okręgowy Sąd Lekarski wymierzył obwinionemu karę nagany.
Drugi zarzut dotyczył braku należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta, tj. popełnienia przewinienia zawodowego naruszającego art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Za to przewinienie Okręgowy Sąd Lekarski wymierzył obwinionemu karę upomnienia. Od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego odwołanie złożył obrońca obwinionego lekarza dentysty. Zaskarżył orzeczenie Sądu I instancji w całości, zarzucając przede wszystkim przekroczenie swobodnej oceny dowodów, poczynienie dowolnych ustaleń faktycznych niemających oparcia w opinii biegłego, pominięcie faktu nieukończenia leczenia oraz dokonanie ustaleń na podstawie dokumentacji przy jednoczesnym jej zakwestionowaniu.

Opinia Naczelnego Sądu Lekarskiego
Ponownie analizując całokształt ujawnionych w sprawie okoliczności oraz przeprowadzonych w niej dowodów, Naczelny Sąd Lekarski doszedł do przekonania, że obwiniony nie popełnił zarzucanego mu w sprawie przewinienia zawodowego dotyczącego leczenia protetycznego pacjenta. Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie przede wszystkim na dokumentacji medycznej oraz na opinii biegłego. Opinię biegłego uznał za logiczną, fachową i wyczerpującą, co pozwoliło na oparcie na niej zaskarżonego rozstrzygnięcia w istocie potwierdzającego niestaranność w postępowaniu obwinionego.
Jednak Naczelny Sąd Lekarski, ponownie analizując treść przedłożonej do akt opinii biegłego, nie zgodził się z ich interpretacją przedstawioną przez Sąd I instancji. Z opinii biegłego nie wynika bowiem, by zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w przypadku planowania leczenia pokrzywdzonego pacjenta, było bezwzględnie konieczne. Biegły podkreślił, że brak zastosowania tych przyrządów nie był naruszeniem wskazań aktualnej
wiedzy medycznej. Sąd Odwoławczy zwrócił uwagę, że zarzut postawiony obwinionemu dotyczył konkretnie braku zastosowania łuku twarzowego i artykulatora, w wyniku czego obwiniony nie uzyskał równoległości płaszczyzny okluzyjnej oraz właściwej wysokości zwarcia. Jak wynika z wyjaśnień obwinionego, podczas leczenia protetycznego pokrzywdzonego wykorzystał on inne metody: czynnościowe ustalenie zwarcia oraz wprowadzenie dodatkowego protokołu leczenia w postaci kompozytowego uzupełnienia tymczasowego na okres trzech miesięcy. Ponadto uzupełnienie braków
zębowych żuchwy wykonane zostało w warunkach zastanych i wymagało dostosowania do górnego łuku zębowego. Most w żuchwie został zacementowany tymczasowo. Na wyraźne sugestie pacjenta dokonywano wielokrotnych korekt. Ostatecznie lekarz poinformował pokrzywdzonego o dyskwalifikacji mostu do osadzenia na cement stały z powodu braku akceptacji warunków okluzyjnych i wysokości zwarcia. Proponowane przez
obwinionego warunki ugody nie zostały zaakceptowane przez pacjenta. Naczelny Sąd Lekarski uznał, że Sąd I instancji niewłaściwie ocenił pierwszy z postawionych obwinionemu zarzutów. Niepowodzenie leczenia mogło nastąpić z innych powodów niż brak zastosowania łuku twarzowego i artykulatora. Nie było to jednak objęte zarzutem we wniosku o ukaranie. Trudno zaś postępowaniu obwinionego zarzucić brak staranności
czy brak należytej uwagi. W związku z tym Sąd Odwoławczy uznał, że zarzucone obwinionemu przewinienie zawodowe dotyczące leczenia protetycznego nie zostało popełnione, zmienił zaskarżone orzeczenie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uniewinnił obwinionego od tego zarzutu.
Odnośnie do drugiego zarzutu postawionego obwinionemu polegającego na braku należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji medycznej, która nie zawierała oznaczenia podmiotu, oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, Naczelny Sąd Lekarski rozpatrzył argumenty podniesione przez obrońcę obwinionego w odwołaniu i uznał je za zasadne. Istotnie, analizując kartę choroby pokrzywdzonego nie ulega wątpliwości jaki podmiot udzielał świadczeń oraz jaki lekarz je realizował. Również są w niej zamieszczone
istotne informacje dotyczące każdej z wizyt. Dokumentacja ta jest rzeczywiście skrótowa, niepełna i nie spełnia kryteriów wymaganych w przepisach o dokumentacji medycznej. Te uchybienia to jednak nie błędy czy poświadczenie nieprawdy, lecz brak szczegółów prowadzonego leczenia, którego przebieg można było jednak na jej podstawie prześledzić. Naczelny Sąd Lekarski podkreślił, że zarówno biegły jak i Sąd I instancji ustalił stan faktyczny m.in. właśnie na podstawie dokumentacji medycznej pokrzywdzonego, uznając ją za wiarygodną. W związku z tym, orzeczenie kary upomnienia za uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej Sąd Odwoławczy uznał za niecelowe i przychylił się do wniosku obrońcy obwinionego zawartego w odwołaniu od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego i na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich zakwalifikował ten czyn jako przewinienie mniejszej wagi.
Mariola Łyczewska

Wybory do organów samorządu lekarskiego – ankieta

W imieniu Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej, Pana dr Jacka Kotuły, informujemy, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej udostępniona została ankieta w sprawie propozycji zmian, które powinny zostać wprowadzone w zakresie przeprowadzania wyborów do organów samorządu lekarskiego.

Formularz dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://nil.org.pl/izba/krajowa-komisja-wyborcza/ankieta

Informacje przekazane do 31 sierpnia 2022 r. będą analizowane podczas najbliższego posiedzenia Krajowej Komisji Wyborczej.

 Biuro Prawne Naczelna Izba Lekarska

nil.org.pl

 

Szanowni Państwo,

W związku z sygnałami o nieprawidłowościach, które występują przy zatrudnianiu lekarzy cudzoziemców posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina, iż osoby takie nie mogą być w żadnym aspekcie prawnym traktowane jako lekarze specjaliści w rozumieniu polskich przepisów.

Ewentualna uzyskana zagranicą przez takiego lekarza specjalizacja nie podlega w żadnym zakresie uznaniu na terenie Polski. Osoby takie nie mogą być zatem zatrudniane w charakterze lekarzy specjalistów, zgłaszane do Narodowego Funduszu Zdrowia w takim zakresie oraz nie mogą posługiwać się tytułami „specjalistów” - niezależnie od tego, czy upłynął już okres nadzoru lekarza specjalisty określony w decyzji Ministra Zdrowia. Również z punktu widzenia niektórych rozporządzeń nie mogą być oni traktowani jako specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji, w szczególności na gruncie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Prosimy zatem o zwracanie szczególnej uwagi, aby zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy cudzoziemców nie wykraczał poza ich uprawnienia zawodowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia z języka
polskiego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 22i ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)

Na podstawie
art. 22i ust. 3 w związku z art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

oraz art. 11 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383)

SZKOLENIA wzór_wniosku

 

Program kursu języka polskiego dla został przygotowany jako cykl 120 godzin zajęć w wymiarze 6 godzin tygodniowo w dwóch blokach na poziomie B2/C 1 z elementami medycznego języka specjalistycznego. W założeniu ma on przygotować lekarzy specjalistów z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka polskiego ogólnego do prowadzenie praktyki zawodowej w języku polskim. Kurs został przygotowany w ten sposób, aby umożliwić zapoznanie się ze słownictwem naukowym, ale także i potocznym, używanym w praktyce medycznej przez pacjentów. Dlatego też duży nacisk położony został na ćwiczenia konwersacyjne oraz leksykalne. Niemniej jednak kurs stanowi całość, obejmującą większość zagadnień z zakresu leksyki, gramatyki i słowotwórstwa języka polskiego, połączonych tak, aby dać uczestnikom wiedzę kompletną i kompleksową oraz swobodę w komunikacji z pacjentem, w środowisku szpitalnym, jak i poza nim.

Kurs składa się z czterech najważniejszych bloków:

I. Zagadnienia z zakresu gramatyki języka polskiego -program zostanie dostosowany i przedstawiony słuchaczom kursu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego na poziomie B2, w celu prawidłowej oceny potrzeb grupy ( około 30h).

II. Słownictwo medyczne -materiał leksykalny z zakresu terminologii badań, profilaktyki, jednostek chorobowych, dokumentacji medycznej czy struktur organizacyjnych służby zdrowia w Polsce został wkomponowany w ćwiczenia z tekstem popularnonaukowym i naukowym, ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne ( około 40h).

III. Komunikacja z pacjentem -cykl ćwiczeń i zajęć, poświęconych takim zagadnieniom, jak wywiad medyczny, badanie czy diagnozowanie pacjenta. Oprócz budowania bazy niezbędnych zwrotów i konstrukcji gramatycznych, zostaną wprowadzone ćwiczenia ze słuchu oraz symulacje wywiadu medycznego z osobami na co dzień posługującymi się językiem polskim ( około 30h). I I 11

IV. Dokumentacja medyczna -szereg ćwiczeń, poświęconych specyfice budowy szpitalnej dokumentacji medycznej, nauka wyszukiwania informacji o pacjencie oraz uzupełnianie dokumentów. Wprowadzenie krótkiej formy wypowiedzi pisemnej, typu epikryza (około 10 h).

V. Tworzenie tekstów ciągłych w języku polskim z elementami ortografii (około 10h).

VI. Konsultacje i problemy indywidualne, zgłaszane przez kursantów (10 h). Ilość godzin na poszczególne bloki jest podana orientacyjnie, rzeczywisty wymiar zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości grupy. Kurs został przygotowany w oparciu o materiały własne prowadzących oraz dostępne na rynku publikacje dydaktyczne. Program kursu zakłada również pracę własną kursantów, co najmniej w wymiarze 3h tygodniowo.

Studenci SKN Przyszłe Położne oraz pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego wraz Zakładem Badań nad Jakością Życia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uprzejmie proszą o wypełnienia ankiety, dotyczącej wpływu wybranych zmiennych na poziom satysfakcji z życia oraz z pracy zawodowej u personelu medycznego w czasie pandemii COVID-19.

Celem badania ma być porównanie zmian, jakie zaszły u pracowników ochrony zdrowia w trakcie trwania pandemii oraz tego, jak czas wpłynął na postrzeganie badanych obszarów. Chcielibyśmy także ocenić wpływ wprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 na poczucie lęku, strachu i stresu związanego z pandemią.

Wypełnienie kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w badaniu i zajmuje około 10 minut.
Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby wypełnień oraz poznaniu opinii wszystkich pracowników zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia.
Kwestionariusz kierowany jest do osób aktywnych zawodowo (również w formie pracy zdalnej/teleporad): do stomatologów, lekarzy, farmaceutów, dietetyków, ratowników medycznych, analityków medycznych, elektroradiologów, pielęgniarek, położnych, psychologów. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Link do formularza : http://www.ebadania.pl/9d16338842bb3c6a

Serdecznie dziękujemy

Studenci SKN Przyszłe Położne, pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego wraz Zakładem Badań nad Jakością Życia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Potrzebni medycy do pracy na hali tymczasowego pobytu dla uchodźców w Gdańsku

Zapraszam do współpracy na hali tymczasowego pobytu dla uchodźców w Gdańsku przy Traugutta 29. Od marca 2022 roku pracuje tam niewielki zespół lekarzy stażystów i studentów w ramach wolontariatu. Pilnie potrzebujemy większej liczby dostępnych lekarzy w szczególności: 

 • specjalisty chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji 
 • specjalisty pediatrii lub w trakcie specjalizacji
 • specjalisty medycyny rodzinnej 
 • pielęgniarki 
 • osoby władającej językiem ukraińskim i rosyjskim jako pomoc w tłumaczeniu 

Na hali przebywa zmienna ilość osób od średnio 50-ciu do stu. Praca na hali polega na przeprowadzeniu obchodu i reakcji na zgłaszane dolegliwości. 

Godziny pracy: 

20.00 zakończenie obchodu

8.00 - zakończenie obchodu

Działamy w trybie doraźnej pomocy. Obchód przeprowadzany jest zwykle w zespołach trzyosobowych  (lekarz, student, tłumacz, który często jest również studentem). Na miejscu są dostępne podstawowe narzędzia i leki do pomocy doraźnej. W tygodniu mamy możliwość w godzinach do południowych skonsultować pacjenta z pediatrą, internistą i stomatologiem.

Osoby, które chcą dołączyć do zespołu, proszone są o wiadomość na adres: natabud@wp.pl

Zostaną dołączone do grupy na Whatsapp, gdzie znajdą grafik i samodzielnie wybiorą sobie czas pracy 

Natalia Buda

Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae

Fot. Maciej Gieleta

Dnia 19 maja 2022 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku uroczyście wręczono  kol. Alicji Zalewskiej-Juzwie nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku w 2005 roku ustanowiła Nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. Nagroda nadawana jest osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego i samorządu na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Dariusz Kutella

Kanclerz Kapituły

-->