Najczęściej zadawane pytania

Kategorie

Aktualności, Różne |

Jak województwo pomorskie wykorzystuje fundusze pomocowe z UE dla zdrowia? Ruszyły konkursy na projekty dotyczące zapobiegania i szybkiego wykrywania chorób

 Dofinansowanie unijne otrzymają projekty wyłonione w konkursie, ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej,  realizowane zgodnie z Regionalnym […]


Czytaj dalej

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku uprzejmie informuje, że zarządzeniem Prezesa ORL w Gdańsku w dniu 30 marca 2018 roku, w Wielki Piątek biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, biura Delegatur w Elblągu i w Słupsku będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy

Informujemy, że w sobotę 17 marca 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przy ulicy Żaglowej 11 odbędzie się XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Zjazd rozpocznie się o godz. 10.00. Przypominamy wszystkim delegatom o obowiązku uczestniczenia w obradach zjazdu. Projekty uchwał zjazdowych można zgłaszać w czasie zjazdu, jednak aby była możliwa ocena ich skutków finansowych i zaopiniowanie prawne można zgłaszać je wcześniej do Dariusza Kutelli Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku pod adresem: biuroprawne@oilgdansk.pl

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przygotowanymi na zjazd sprawozdaniami w zakładce O Izbie/Dokumenty Izby: Prezesa OIL w Gdańsku, Wiceprezesa i Przewodniczącego Delegatury Elbląskiej, Przewodniczącego Delegatury Słupskiej, Komisji Rewizyjnej, Skarbnika, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku.

OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007 roku. Jego celem jest niesienie pomocy lekarzom, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z wykonywaniem zawodu (lub z tego powodu mają zawieszone prawo wykonywania zawodu), przede wszystkim dotyczy to osób mających problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych lub ich nadużywaniem.

Pełnomocnik zajmuje się również pomocą dla osób, które doświadczają przemocy w rodzinie lekarskiej. W gdańskiej izbie funkcję pełnomocnika pełni Katarzyna Wiśniewska od 2007r.

                                                                                                  Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

                                                                                                                         Lek. Katarzyna Wiśniewska

                                                                                                                                  Tel. 504 894 959

                                                                                                           e-mail: pelnomocnikzdrowia@oilgdansk.pl

Od 18 lat na co dzień pracuje jako lekarz i psychoterapeuta uzależnień w Ośrodku Profilaktyki Terapii Uzależnień w Gdyni, którym zarządza od 8 lat. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni oraz członkiem zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.

Od 2016 roku współpracuje z Uniwersytetem Humanistyczno Społecznym SWPS oddział w Sopocie, wykładając tematy : „Organizacja w lecznictwie uzależnień” oraz „Biomedyczne podstawy uzależnień”.

W ramach Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pełnomocnik zapewnia profesjonalną pomoc konsultacyjną w zakresie diagnozy problemu oraz wspierająco – monitorującą w zakresie leczenia (informowanie o placówkach udzielających pomoc, pomocy prawnej i socjalnej, szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, monitorowanie podjętego leczenia).

WAŻNE PUBLIKACJE:

UZALEŻNIENIE

Uzależniony lekarz

Współuzależnienie

O wysokofunkcjonujacych osobach uzależnionych

Głód alkoholowy -teoria i praktyka 

O uzależnieniach wśród lekarzy

PRZEMOC

Przemoc w rodzinach lekarskich

Rola alkoholu i SPA w powstawaniu przemocy

Symptomy przemocy w bliskim związku.

świadectwo lekarki- przemoc

Zapraszamy na szkolenie RODO w Słupsku

Zapraszamy na szkolenie dotyczące RODO 13 kwietnia 2018 roku w godz. 15 – 19 w siedzibie Delegatury Słupskiej ul. Moniuszki 7/1, tel. tel./fax 598403155. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Dofinansowanie unijne otrzymają projekty wyłonione w konkursie, ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej,  realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym, opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Środki finansowe będzie można pozyskać przystępując do ogłaszanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego konkursów. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie pomorskie.ue

Do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

2)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)  organizacje pozarządowe,

5)  organizacje przedsiębiorców,

6)  przedsiębiorcy,

7)  instytucje edukacyjne,

8)  szkoły wyższe,

9)  podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

 

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

 • 85% środki Europejski Fundusz Społeczny- środki unijne;
 • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi minimalnie 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Dofinansowania na lata 2018-2022 (4 lata realizacji projektów) będzie można otrzymać realizując Regionalne Programy Zdrowotne:

 • Prewencji Cukrzycy typu 2
 • Rehabilitacji Kardiologicznej

 

 

Prewencja Cukrzycy typu 2

Termin składania wniosków w konkursie RPO od 29 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu  do sierpnia 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

w szczególności na interwencje określone w Regionalnym Programie Zdrowotnym dotyczącym prewencji Cukrzycy typu 2 obejmujące:

 1. profilaktykę i diagnostykę w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, tj. choroby diabetologiczne,
 2. promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmującą m.in.: akcje profilaktyczne i akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

4 277 050,81 PLN, w tym:

 • 3 826 834,94 PLN środki EFS;
 • 450 215,87 PLN krajowy wkład publiczny – budżet państwa

 

Rehabilitacja Kardiologiczna

w szczególności na interwencje określone w Regionalnym Programie Zdrowotnym dotyczącym prewencji Rehabilitacji Kardiologicznej obejmujące:

 1. działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności,
 2. promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmującą m.in.:

akcje profilaktyczne iakcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

 

Ogłoszenie o konkursie planowane w lutym 2018 r.-

Nabór wniosków do kwietnia 2018 r. , rozstrzygniecie sierpień 2018 r.

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi[1]

33 872 906,51 PLN, w tym:

 • środki EFS w wysokości 30 307 337,40 PLN,
 • krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 3 565 569,11

 

Dodatkowo środki finansowe zostały przeznaczone na:

Projekty dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Terminy składania wniosków:            od 23 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu:      do kwietnia 2018 roku

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W projektach mogą być realizowane wyłącznie działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym:

 1. a) wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez:

– ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy,

– przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

 1. b) promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie ww. działań wskazanych, obejmującą m.in.: akcje profilaktyczne i akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

alokacja 20 302 373,53 PLN, w tym:

 • 18 165 281,58 PLN środki EFS;
 •   2 137 091,95 PLN krajowy wkład publiczny – budżet państwa

 

Działania wzmacniające krajowe programy profilaktyki raka szyjki macicy, raka sutka i raka jelita grubego ——  uwaga  konkurs rozstrzygnięty 24.08.2017

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy musi posiadać kontrakt z płatnikiem w niniejszym zakresie.

Na co otrzymano dofinansowanie?

W projektach mogą być realizowane wyłącznie działania ukierunkowane na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych:

1)      rak piersi;                                Geneva Trust Polska sp. z o.o.

2)      rak szyjki macicy;                   Copernicus sp. z o.o. –

3)      rak jelita grubego.                   Copernicus sp. z o.o. –

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

 13 395 728,16 PLN

 • 11 985 651,51 PLN środki EFS
 • 1 410 076,65 PLN krajowy wkład publiczny

 

Wszystkie projekty powinny zawierać elementy koncentrujące się na szkoleniach i edukacji kadry medycznej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Szkolenia będą dotyczyły lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów i  edukatorów zdrowotnych,). Celem będzie nabycie umiejętności motywowania pacjenta, tworzenia planów i postępowania w zakresie poszczególnych elementów planu (dieta, aktywność fizyczna itp.).

luty 2018

źródło: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

kontakt 58 32 68 260

 

Informacje o programach i  konkursach:

http://www.rpo.pomorskie.eu

https://programyzdrowotne.pomorskie.eu/

 

 

Od 1 lipca 2018 roku e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie będą jedynym sposobem wystawienia zwolnienia pacjentowi. To koniec epoki „zielonych druków”, a co za tym idzie zbędnej biurokracji. W tym roku w Pomorskiem wystawiono już ponad 140 tys. elektronicznych zwolnień lekarskich.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie ma wiele zalet. Jego wystawienie trwa krócej niż wypisywanie papierowego, lekarz ma bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny, jeśli to zwolnienie na opiekę. Po wpisaniu PESELu pozostałe dane identyfikacyjne uzupełniają się automatycznie, a adres pacjenta czy dane płatnika można wybrać z listy. System nie tylko weryfikuje poprawność zwolnienia, ale także podpowiada kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (wystarczy wpisać fragment nazwy a reszta podstawi się sama). Dostępny jest też podgląd zwolnień wystawionych wcześniej, dzięki czemu lekarz będzie wiedział, kto je wystawił, na jakie schorzenia i na jaki okres. Kolejnym ułatwieniem dla lekarzy jest to, że nie będą musieli dostarczać dokumentu do ZUS, ponieważ system zrobi to automatycznie. Nie będzie także obowiązku przechowywania kopi zwolnienia.

To jednak nie wszystko. Dokument i zawiadomienie o jego wystawieniu zostaną przekazane także na profil PUE ZUS pacjenta oraz jego pracodawcy. Lekarz dostanie również informację o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej, a także będzie mógł automatycznie wystawić wniosek i elektronicznie przesłać go do ZUS. Co ważne, wystawianie e-ZLA jest możliwe przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej. Aby ułatwić pracę lekarzom, już od grudnia tego roku zostaną wprowadzone nowe metody podpisywania e-ZLA i innych dokumentów przekazywanych do ZUS. Lekarze mający profil na PUE będą musieli zawnioskować do ZUS o certyfikat, który umożliwi elektroniczne podpisywanie dokumentów. Certyfikat trzeba zainstalować na urządzeniu, które służy do wystawiania zwolnień. Aby podpisać dokument lekarz będzie musiał jedynie wpisać hasło do certyfikatu. W ten sposób będzie można podpisywać nie tylko zwolnienia lekarskie, ale także inne dokumenty, które później trafią do ZUS m.in. wniosek o rehabilitację leczniczą. Nowe rozwiązanie to doskonała alternatywa dla odpłatnych certyfikatów kwalifikowanych. Będzie można je stosować także w aplikacjach gabinetowych.

Krzysztof Cieszyński

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego 

Certyfikat z ZUS dla lekarza nowa metoda podpisywania e -ZLA i innych dokumentów

Uwaga! Zaległe certyfikaty czekają na odbiór do końca stycznia 2018 roku

Komisja Kształcenia Medycznego zwraca się z prośbą do lekarzy i lekarzy dentystów o odbiór zaległych certyfikatów oraz teczek z naliczonymi punktami edukacyjnymi za I, II i III okres rozliczeniowy. Certyfikaty ze szkoleń  nieodebrane do końca stycznia 2018 (rok 2006-2012) ulegną zniszczeniu.

Komisja Kształcenia Medycznego

Tel:58/ 524 32 07, 524 32 27

komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl        

Ośrodek Wczesnej Diagnostyki RZS w Kościerzynie zaprasza lekarzy POZ do współpracy

3 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja informacyjno-szkoleniowa dotycząca Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Organizatorami były dwa szpitale zaangażowane w program, czyli Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie oraz Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko. Spotkanie było skierowane do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki przystąpieniu do programu w kościerskim szpitalu został utworzony jeden z dziesięciu w Polsce Ośrodków Wczesnej Diagnostyki RZS. Celem głównym programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS. Z tego powodu Ośrodek Wczesnej Diagnostyki w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych lekarzy POZ z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego do współpracy. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego szpitala www.szpital-koscierzyna.pl.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – bezpłatne szkolenia w OIL w Gdańsku

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
 i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że od  dnia  1  lipca  2018r. lekarz  uprawniony  do  wystawiania  zaświadczeń  o  czasowej  niezdolności  do  pracy  będzie  miał  obowiązek   przekazywania  do  ZUS  elektronicznych  zwolnień  lekarskich  e_ZLA.

Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  Oddział  w  Gdańsku  zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnym  szkoleniu z  zakresu:  Elektroniczne  zwolnienie  lekarskie  e_ZLA . Program  szkolenia:

Szkolenie  adresowane  jest do  lekarzy  uprawnionych  do  wystawiania  zaświadczeń  o  czasowej  niezdolności  do  pracy.

Szkolenie  odbędzie  się:   w  dniach  1, 8 grudnia 2017 r.,  w godz. 14:00  – 16:00,  w Okręgowej Izbie lekarskiej w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33

Program  szkolenia:

 1. Zmiany wchodzące  od  1  lipca 2018 r.
 2. Korzyści wynikające z wprowadzenia e_ZLA,
 3. Nowa metoda  podpisywania  e_ZLA,
 4. e_ZLA jak  to  działa.

Po szkoleniu możliwość założenia  profilu  na  PUE.  Zapisy przyjmuje Komisja Kształcenia Medycznego OIL w Gdańsku. Tel: 5852432 07, 585243227

Mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl    

-->