W dniu 29 kwietnia 2020r. zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000077601.pdf.

W istocie wprowadza ono dwie zmiany dot. lekarzy w trakcie stażu podyplomowego:

  1. czas trwania stażu ulega przedłużeniu – w przypadku niezrealizowania przez lekarza, lekarza dentystę programu stażu podyplomowego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  2. lekarzowi odbywającemu staż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – gdy nie może realizować programu stażu – za czas nierealizowania przysługuje wynagrodzenie. Wprowadzono wymóg, aby lekarz w trakcie stażu zgłosił pracodawcy ustnie lub pisemnie gotowość do jego realizacji. Nadto wskazano, że zgłoszenie dokonane ustnie wymaga dla swojej skuteczności późniejszego potwierdzenia w formie pisemnej.

 

Przypomnieć trzeba, że jednocześnie Minister Zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego (art. 15 ust. 8 c ustawy z dnia 05.12.l996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty), za równoważny z realizowaniem tego programu, w dwóch sytuacjach, tzn. jeżeli:

– lekarz stażysta realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu w drodze skierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii,

– albo jeżeli lekarza stażysta realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu przez pracodawcę, tzn. inne niż wynikające z umowy o pracę w zakresie realizacji stażu podyplomowego

Przypomnieć należy, że ww. przepis ustawy stanowi wyraźnie, że Minister Zdrowia wyda taką decyzję jedynie na wniosek lekarza stażysty.     

 

adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.