Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego został powołany Uchwałą nr 34/18/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego kadencji 2018–2022 na podstawie art. 5 pkt 2 i 20 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.) i §12 ust. 2–3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego Za- łącznik do uchwały nr 12/2017/Z XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 18 marca 2017 r.

Na Przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego kadencji 2018–2022 powołano lek. Wojciecha Mokwę oraz powołano 39 członków Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego kadencji 2018–2022.

Orzekanie i opiniowanie jest jedną z form aktywności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Opiniowanie sądowo-lekarskie prowadzone jest dla potrzeb sądów oraz organów prowadzących postępowania przygotowawcze (prokuratura, policja), a także dla organów korporacyjnych lekarskich (rzecznik odpowiedzialności zawodowej, sąd lekarski) i innych (izba farmaceutyczna, pielęgniarek i położnych). Biegli mogą być biegłymi stałymi (wpisanymi na listy prowadzone przez prezesów Sądów Okręgowych) lub biegłymi ad hoc powołanymi do opiniowania w konkretnych sprawach.

Do zadań nowo powołanego Zespołu należy wydawanie opinii, opracowywanie wniosków w sprawach zleconych Zespołowi, organizowanie spotkań naukowo-szkoleniowych,  dyskusyjnych  z  udziałem np. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, propagowanie funkcji biegłego sądowego, informowanie o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego i orzecznictwa lekarskiego; dostarczanie lekarzom aktualnej wiedzy prawnej w stosownym zakresie. Kadra ekspertów jako Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego jest przygotowana do opiniowania i kontaktów z sądami, prokuraturą i policją z uwagi na wagę problemu dotyczącą wydawania merytorycznych opinii sądowo-lekarskich. Zespół prowadzi działania prowadzące do integracji biegłych sądowych i lekarzy zainteresowanych  wzajemnymi kontaktami, szkoleniami,  dyskusjami  w  celu  ponoszenia  kwalifikacji i odpowiedzi na zapotrzebowanie na współpracę ze strony sądów, policji, prokuratur oraz poszczególnych izb lekarskich w całej Polsce. 

Członkowie Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego Gdańskiej Izby Lekarskiej starają się udzielać pomocy sądom i prokuraturom, a także jednostkom policji w pozyskiwaniu opinii biegłych ad hoc, czyli lekarzy „rzadkich” specjalności, którzy zgodziliby się na wydanie opinii w określonej sprawie oraz wydają opinie interdyscyplinarne, podsumowując ustalenia biegłych z zakresu wąskich specjalności. Istotnym zadaniem Zespołu jest komunikacja z organem go powołującym (pomoc w prawidłowym zredagowaniu pytań, skompletowaniu materiałów, terminowość sporządzenia opinii etc.), możliwość modyfikacji zakresu zlecenia (uzupełniające pytania, pytanie otwarte – „inne uwagi biegłego”), inicjatywa w zakresie wnioskowania o uzupełnienie informacji, dokumentacji, zeznań świadków.

Członkowie zespołu jako biegli – eksperci przeszkoleni w Izbach Lekarskich i reprezentujący wąską specjalność, nie zastępują opinii Zakładów Medycyny Sądowej wykonywanych na podstawie sekcji zwłok stanowiących kluczową rolę w zakresie opiniodawczym. Zakłady Medycyny Sądowej nie posiadają biegłych z zakresu wszystkich specjalności, dlatego Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego pomaga w realizacji wydawania opinii merytorycznych wymagającej wiedzy szeroko specjalistycznej na potrzeby wielu instytucji.

W pracach Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego istotne jest uwzględnienie odrębności spraw cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz karnych i dotyczących błędów medycznych co wymaga dalszego wypracowania procedur opiniowania. Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego zaopiniował od dnia powołania 40 spraw na potrzeby instytucji zlecających przy udziale kilku lekarzy specjalistów współpracujących przy tworzeniu każdej z poszczególnej każdej opinii. Aktualnie jest w opracowaniu kolejnych 40 spraw. Istotne dla całego zespołu jest rzetelne, terminowe wywiązywanie się ze zleconych zadań.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: zosl@oilgdansk.pl

lek. Anna Michońska Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego

 

Możliwość komentowania została wyłączona.