• Rejony wyborcze
  • ***
RADA 41-21 zał do uchw podział izby na rejony OKW uchwała 4 imienne listy rejonów
  • Wybory do organów okręgowych izb lekarskich kadencji IX
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że przygotowania do wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy oraz do innych organów okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej IX kadencji weszły w kolejną fazę przygotowań. Nadchodzący tydzień pozwoli zakończyć tworzenie imiennych list rejonów wyborczych – w braku przeszkód uchwała w tej sprawie zostanie podjęta przez Okręgową Komisję Wyborczą w dniu 29 kwietnia 2021r. Niezwłocznie po tej dacie listy rejonów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej Izby, wyłożone do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, a także zostaną Państwo indywidualnie poinformowani o wpisie na listę danego rejonu. Kolejne 30 dni po opublikowaniu list rejonów w BIP będą przeznaczone na umożliwienie Państwu przenoszenia się pomiędzy rejonami. Ewentualna zmiana rejonu będzie możliwa w drodze indywidualnie składanych wniosków. Dalsze etapy prac wyborczych przedstawiają się następująco: 1) ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego i liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu – do końca maja/początku czerwca 2021r., 2) etap wyłaniania kandydatów w rejonach – daty graniczne podamy już wkrótce – Okręgowa Komisja Wyborcza ogłosi w PMLu oraz w BIP informacji o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych, – kandydaci mogą być zgłaszania przez członków rejonów wyborczych, – Okręgowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę ustalającą listy kandydatów w rejonach; 3) głosowania w rejonach wyborczych – najpóźniej do 30 listopada 2021r., 4) ogłoszenie wyników wyborów – najpóźniej do 15 grudnia 2021r., 5) rozpatrywanie protestów wyborczych – najpóźniej do 15 stycznia 2022r., 6) kolejne tury wyborów (gdy konieczne) – najpóźniej do 15 stycznia 2022r., 7) zwołanie sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy – wybory do pozostałych organów – najpóźniej do 31 marca 2022 roku, 8) zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy – najpóźniej do 31 maja 2022 roku; Jednocześnie w związku z najbliższymi etapami prac poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych informacji z tym związanych: Minimalna liczebność rejonu wyborczego została ustalona uchwałą nr 9/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021r.na 40 osób, a maksymalna na 800 osób. Przy ewentualnym rozważaniu zgłaszania kandydatur proszę mieć na uwadze, że współczynnik wyborczy został ustalony ww. uchwałą na 1:40 – oznacza to, że 40 osób może wskazać 1 delegata. Jeżeli w wyniku podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 40 reszta z dzielenia jest większa niż 0.5 rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata. Przykładowo: rejon liczący 59 osób (40 + 19) jest uprawniony do wyboru 1 delegata ze wszystkich zgłoszonych w tym rejonie kandydatów, ale już rejon liczący 61 osób (40 + 21) może wybrać 2 delegatów; Wobec trwających prac zachęcamy Państwa do zapoznania się listami rejonów wyborczych ustalonymi dla obecnej kadencji – zostaną one opublikowane na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – oraz weryfikację ich aktualności. Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego – WNIOSEK O PRZENIESIENIE DO INNEGO REJONU WYBORCZEGO  Wzór wniosku zgłoszenia kandydata – KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA OZL  O kolejnych etapach wyborów będziemy Państwa informować na bieżąco.
  • Uchwała nr 41/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2021r.
w sprawie podziału izby na rejony wyborcze  OKW uchwala podział izby na rejony OKW zał do uchw podział na rejony
  • Uchwała nr 9/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego   OKW uchwała współczynnik wyborczy 2022-26
  • Koniec terminu składania wniosków o utworzenie rejonu wyborczego
W dniu 21 kwietnia b.r. mija termin na składanie wniosków o utworzenie rejonu wyborczego na wniosek grupy lekarzy.  Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie organizowania wyborów na delegatów oraz do organów i stanowiska w tych organach na kolejną kadencję 2022-2026. Wielokrotnie informowaliśmy Państwa, że istnieje możliwość utworzenia rejonu na wniosek grupy zainteresowanych lekarzy lub lekarzy dentystów. Zgodnie z regulaminem wyborczym wniosek o utworzenie swojego rejonu może złożyć grupa lekarzy, grupa lekarzy dentystów lub grupa lekarzy i lekarzy dentystów (rejon mieszany) – członków tej samej delegatury lub obszaru izby (§ 13 pkt 8 regulaminu wyborczego). Termin na składanie takich wniosków mija już w najbliższą środę! Przypominamy, że minimalna liczba osób tworzących dany rejon wynosi 40. W załączeniu przestawiamy również wzór wniosku o utworzenie rejonu zaznaczając, że wniosek ten musi być złożony pisemne. Wniosek o rejon Przewodniczący OKW dr n. med. Roman Budziński

Możliwość komentowania została wyłączona.