W dniu 31 stycznia 2020r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o odpadach, która wprowadza pewne okresy przejściowe w korzystaniu z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 Papierowe karty przekazania odpadów.

W dotychczasowym stanie prawnym lekarze i lekarze dentyści mający status wytwórców odpadów byli zobowiązani – od dnia 1 stycznia 2020r. – do prowadzenia ewidencji odpadów (najczęściej w formie kart przekazania odpadów) w formie elektronicznej poprzez ich wypełnianie w BDO.

Po pierwsze, nowelizacja ustawy dopuściła stosowanie papierowych dokumentów ewidencji odpadów (kart przekazania odpadów) do dnia 30 czerwca 2020r. W takim wypadku lekarz/lekarz dentysta będzie wystawiał kartę przekazania odpadów w formie papierowej w odpowiedniej ilości egzemplarzy – tak jak miało to miejsce do 31 grudnia 2019r. Ustawodawca dopuszcza również, aby karty były wystawiane w formie elektronicznej, ale z pominięciem BDO. W obu przypadkach (kart papierowych lub elektronicznych poza BDO) należy pamiętać, że docelowo dane z nich i tak muszą zostać przepisane do BDO najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 r. Zgodnie z nowelizacją niewprowadzenie w tym terminie danych do BDO stanowi wykroczenie i może skutkować nałożeniem grzywny na wytwórcę odpadów.

Również po 30 czerwca 2020r. dopuszczalne będzie wystawienie kart przekazania odpadów poza BDO (w formie papierowej lub elektronicznej), ale tylko w sytuacji awarii systemu BDO. Dane z takich dokumentów będą musiały zostać w takim przypadku przeniesione do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej ustania.

Nowelizacja określa nowy wzór papierowej karty przekazania odpadów, który powinien by stosowany do dnia 30 czerwca 2020r. oraz w wypadku awarii BDO – nowy załącznik nr 5a do ustawy.

Sprawozdanie za 2019r. składamy do 30 czerwca 2020r

Ustawodawca wydłużył również okres na składanie rocznego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów za rok 2019 do dnia 30 czerwca 2020r. (poprzednio do 15 marca 2020r.). Należy jednak pamiętać, że sprawozdanie takie może zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO. Nowelizacja nie dopuszcza w żadnym wypadku składania sprawozdań w formie papierowej.

Wskazany wyżej termin złożenia sprawozdania może się dodatkowo przedłużyć, jeżeli w wyniku awarii BDO niemożliwe będzie jego złożenie w ustawowym terminie. W takim wypadku sprawozdanie powinno zostać złożone niezwłocznie po ustaniu tej awarii.

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 150)

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.