Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje szereg kategorii pacjentów, którzy są uprawnieni do świadczeń poza normalną kolejką oczekujących. Poniżej przedstawiamy kompleksowe opracowanie tego zagadnienia.

Świadczenia poza kolejnością przysługują następującym kategoriom pacjentów:

  1. kobiety w ciąży;
  2. pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  3. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  4. zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  5. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;
  6. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
  7. żołnierze zastępczej służby wojskowej oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  8. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
  9. osoby deportowane do pracy przymusowej.

W wypadku świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych uprawnienie do uzyskania świadczeń poza kolejnością oznacza, iż są one udzielane poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Przy czym świadczenie takie powinno zostać udzielone co do zasady już w dniu zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. z uwagi na bliskie zakończenie pracy, zapełnienie listy na dany dzień) świadczeniodawca powinien wyznaczyć pacjentowi inny dzień wizyty poza kolejnością. W wypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być on późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych dla osób ustawowo uprawnionych dotyczy całego procesu leczenia – wizyt pierwszorazowych i kontrolnych.

Każdy świadczeniodawca powinien umieścić w miejscach rejestracji pacjentów pisemną informację o uprawnieniach wynikających z ww. przepisów.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Podstawa prawna: art. 47c ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Możliwość komentowania została wyłączona.