W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad kompleksowym uregulowaniem kwestii stwierdzania zgonu Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zwraca się z prośbą o zgłaszanie lekarzy chętnych do pełnienia funkcji koronera.

Koronerem będzie mógł być lekarz, który spełnia następujące warunki:

1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz

  1. a) posiada specjalizację z zakresu medycyny sądowej, patomorfologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej albo
  2. b) jest w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny sądowej lub patomorfologii (po ukończeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji);
  3. c) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie lekarza oraz odbył szkolenie w zakładzie medycyny sądowej uczelni medycznej (przy czym trwają dopiero prace nad organizacją takiego szkolenia w Zakładzie Medycyny Sądowej GUMed).

 

Koronerem nie będzie mógł być lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

1) o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym albo w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Zgodnie z projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, koronerowi przysługiwać będzie za każdorazowe stwierdzenie lub potwierdzenie zgonu oraz sporządzenie protokołu zgonu i karty zgonu wynagrodzenie, które wynosi 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie te czynności (obecnie będzie to ok. 775 zł), a w przypadku odstąpienia od sporządzenia karty zgonu – 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia (obecnie będzie to ok. 516 zł). Do tego koronerowi ma przysługiwać również zwrot kosztów dojazdu do miejsca położenia zwłok.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia i przesłanie drogą mailową (sekretariat@oilgdansk.pl) lub pocztą tradycyjną. Oświadczenia będą stanowiły podstawę do utworzenia przez OIL w Gdańsku listy lekarzy mogących pełnić funkcję koronerów. Lista taka zostanie przekazana właściwemu wojewodzie po wejściu w życie ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Na podstawie listy wojewoda, po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sądowej, będzie zawierał z wybranymi lekarzami umowy o pełnienie czynności koronera.

Oświadczenie koroner

Możliwość komentowania została wyłączona.