Ustawa o odpadach z 2012 r. już w chwili jej wprowadzenia przewidywała powstanie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przez pięć kolejnych lat rejestr nie powstawał, a następne zmiany przepisów przedłużały o kolejny rok składanie sprawozdań z ilości wytwarzanych odpadów w formie papierowej.

NOWY REJESTR

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami powstał 24 stycznia br. Ustawa o odpadach przewiduje zaś obowiązek złożenia wniosku o wpis do tego rejestru w ciągu 6 miesięcy od jego utworzenia. Termin ten mija więc 24 lipca br. Uwaga: obowiązek wpisu dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich, również tych, które prowadzą ewidencję uproszczoną.

JAKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ

Data 24 lipca to termin, do którego należy złożyć wniosek o wpis do rejestru. Trzeba natomiast pamiętać, że wpis do rejestru wiąże się z nadaniem numeru rejestrowego, którego posiadanie po tej dacie może być już wymagane. Tak więc zasadne wydaje się złożenie wniosku z pewnym wyprzedzeniem, aby na dzień 24 lipca 2018 r. dysponować już numerem wpisu. Jednak z punktu widzenia odpowiedzialności karnej za wypełnienie obowiązku ustawowego (art 179 ustawy o odpadach przewiduje karę aresztu albo grzywny) prawidłowe będzie złożenie wniosku o wpis nawet w ostatnim dniu terminu, tj. 24 lipca 2018 r.

BEZ OPŁAT

W odniesieniu do podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich wpis do rejestru nie podlega opłacie, nie ma też zastosowania opłata roczna. Jest tak bez względu na to, czy prowadzona przez lekarza działalność lecznicza przebiega w myśl przepisów mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą czy też nie podlega zakwalifikowaniu do żądnej z tych kategorii – te elementy mają bowiem znaczenie dla wysokości opłat ponoszonych przez podmioty z innych branż (np. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, wprowadzających baterie lub akumulatory Ritp.). Wpis jest też czynnością jednorazową (chyba że zmianie ulegną dane podlegające wpisowi).

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie pisemnej poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/. Na tym bardzo obszernym formularzu lekarzy dotyczy część X  – „Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów”. Wraz z formularzem trzeba pamiętać o złożeniu oświadczenia:

Oświadczenie

Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu ……………………………………………………………. (nazwa Wnioskodawcy) ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) oświadczam, że:

– reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania niezbędne do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

– informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie podmiotu zawarte we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych są zgodne ze stanem faktycznym;

 – jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wzór oświadczenia w formie gotowego dokumentu znajduje się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego, którą podajemy poniżej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://bip.pomorskie.eu – wybierając następnie kolejno: sprawy do załatwienia / środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne / sprawozdawczość, opłaty, ważne terminy / rejestr.

Iwona Kaczorowska-Kossowska Radca prawny OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.