ORL podejmie na najbliższym posiedzeniu stanowisko sprzeciwiające się propozycjom zniesienia stażu podyplomowego. Ponieważ podczas konferencji prasowej KRAUM i MZ ogłosiły, że sami lekarze stażyści nie chcą stażu – Komisja Kształcenia OIL w Gdańsku przeprowadziła ankietę wśród lekarzy z naszej Izby, w ok. 80 proc. absolwentów GUMed, w grupie do trzech lat po skończeniu studiów.

Lekarze odpowiedzieli na pytania: Czy staż podyplomowy pomógł Ci w wyborze drogi zawodowej, specjalizacji? Czy uważasz, że tuż po odebraniu dyplomu uczelni medycznej miałaś/miałeś umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w warunkach pełnej odpowiedzialności za swoje lekarskie działanie? Czy staż podyplomowy powinien być: zniesiony, zmieniony i lepiej dostosowany do potrzeb lekarzy stazystów, czy wystarczająco dobrze jest tak jak jest. 

Wyniki pokazały, że jest dokładnie przeciwnie niż powiedziano na konferencji prasowej.

opr. RB

Przypominijmy, że w 5 listopada 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło: stanowisko w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów (STANOWISKO Nr 114/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 5 listopada 2021 r.)    Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się zgłoszonej przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i popartej następnie przez Ministra Zdrowia propozycji zniesienia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski opowiada się za utrzymaniem stażu podyplomowego jako obowiązkowego elementu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na etapie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu i gwarantem realizacji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiedniej jakości. Staż podyplomowy jest formą kształcenia, która w sposób najlepszy prowadzi do nabycia przez absolwentów uczelni medycznych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów. Prezydium przypomina, że kilka lat temu uchwalono już nowelizację przepisów, która miała doprowadzić do likwidacji stażu podyplomowego, wówczas jednak zdecydowany głos samorządu lekarskiego, opinia studentów kierunków lekarskich oraz wypowiedzi rektorów uczelni medycznych opowiadające się za przywróceniem stażu podyplomowego doprowadziły do odstąpienia od tego pomysłu. Podkreślenia wymaga, że krytycznie o likwidacji stażu podyplomowego wypowiadali się wówczas prominentni politycy formacji politycznej, która obecnie sprawuje władzę, wskazując, że prowadzi to do felczeryzacji zawodu lekarza czy przekonując, że staż to integralna część szkolenia lekarzy, a włączenie programu stażu do programu studiów jest niemożliwe do wykonania. Uzasadniając w Parlamencie ustawę przywracającą staż podyplomowy (ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r. poz. 2020) ówczesny Minister Zdrowia wskazywał, że przywrócenie stażu podyplomowego jest korzystne zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. W pisemnym uzasadnieniu załączonym do tego rządowego projektu ustawy, wskazywało, że projekt ustawy: „ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych oraz harmonizację praktycznego nauczania realizowanego przez studentów 6 roku kierunku lekarskiego i studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego”. Ponadto w uzasadnieniu projektu ustawy wyjaśniono, że: „Wprowadzona w 2011 r. zmiana systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów polegała m.in. na likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów (..) Analiza tego rozwiązania wykazała jednak jego niedoskonałość w szczególności w kontekście braku uprawnień studentów do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Przywrócenie stażu podyplomowego na warunkach określonych w projektowanej ustawie (pełne prawo wykonywania zawodu wydawane na czas odbycia stażu podyplomowego) jest więc niezbędne (…)” Podnoszone wówczas argumenty za utrzymaniem stażu podyplomowego zachowały pełną aktualność. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie stażu podyplomowego Minister Zdrowia powinien dokonać wszechstronnej analizy skutków zarówno pod kątem wpływu na jakość kształcenia kadr medycznych, na prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych oraz na uprawnienia osób kształcących się w zawodach lekarza lub lekarza dentysty do właściwych i bezpiecznych od strony prawnej warunków zdobywania wiedzy praktycznej.  

Możliwość komentowania została wyłączona.