Zgodnie z paragrafem 20 Regulaminu Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Zjazdu.

Zgodnie z paragrafem 23 Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej

1.Komisja wykonuje zadania przewidziane w ustawie, w szczególności:

  • kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby
  • przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
  • przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej


2. Komisja wykonuje swoje zadania poprzez planową lub doraźną kontrolę polegającą na:

  • badaniu wykonania uchwał finansowych zjazdu,
  • ustosunkowywaniu się do sprawozdań finansowych rady,
  • badania ksiąg, rejestrów, akt i dokumentów
  • analizie spraw gospodarczych i finansowych rady


W składzie obecnej Okręgowej Komisji Rewizyjnej jest 5 członków, 3 lekarzy oraz 2 lekarzy dentystów. Komisję stanowią: lek. Marek Bogdański – przewodniczący, lek. dent. Iwona Karczyńska – wiceprzewodnicząca, lek. Wioletta Sosnowska – sekretarz, lek. dent. Krzysztof Wasilewski – członek komisji, lek. Damian Czatrowski – członek komisji.

W ciągu roku budżetowego odbywa się 7-8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej – wszystkie w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej. Okręgowa Komisja Rewizyjna w ramach działalności kontrolnej zapraszała na spotkania osoby odpowiedzialne za finanse Izby, tzn. Prezesa OIL (kilkakrotnie), Skarbnika OIL, Księgową OIL, Dyrektora OIL oraz inne osoby funkcyjne w razie konieczności złożenia wyjaśnień finansowych.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej jest każdorazowo zapraszany na posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej oraz na posiedzenia Komisji Architektoniczno – Budowlanej związanej z realizacją nowej inwestycji szkoleniowej. Uczestnicząc w tych spotkaniach potwierdzamy aktywność Komisji Rewizyjnej przy omawianiu bieżącej działalności naszej Izby.

Szczególne zainteresowanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowią finanse związane z realizacją inwestycji Okręgowej Izby Lekarskiej, które zostały podjęte zgodnie z uchwałami Zjazdu. Obecnie dotyczy to inwestycji nowego budynku szkoleniowo-noclegowego w Gdańsku oraz realizowanej nowej siedziby Delegatury OIL w Słupsku.

Zespół Komisji Rewizyjnej jest bardzo aktywny w swoim działaniu. Wątpliwości i pytania kierujemy do Prezesa OIL na piśmie, także odpowiedzi otrzymujemy w formie pisemnej. Jesteśmy dociekliwi, zawsze mamy argumenty do przedstawianych spraw, które są dokładnie omawiane na zebraniach Komisji Rewizyjnej.

Szanowni Koledzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku:

Większość przychodów Okręgowej Izby to pieniądze z Waszych składek, także oszczędności Izby to głównie wieloletnie solidnie składane pieniądze składkowe. Dzięki temu Izba może planować wielomilionowe inwestycje niezbędne do poprawy funkcjonowania Izby w zakresie jej działalności administracyjnej i szkoleniowej. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad tymi środkami finansowymi i aktywność na tym polu -chociaż dociekliwa – spotyka się z coraz większym zrozumieniem w naczelnych władzach Okręgowej Izby Lekarskiej. Nie przeszkadzamy władzom Okręgowej Izby w wypełnianiu zadań statutowych. Władze Izby starannie realizują gospodarkę finansową, uchwały finansowe są zatwierdzane przez Okręgową Radę lekarską i opiniowane przez Biuro Prawne. O dobrej działalności Izby świadczy realizacja wydatków zgodnie z założeniami na dany rok budżetowy oraz uzyskiwanie corocznych oszczędności z dodatnich bilansów finansowych.

Dobrze wybrane władze OIL są przedstawicielami całego Samorządu i muszą dbać o właściwe wydawanie naszych pieniędzy, szczególnie w okresach realizacji wysokonakładowych inwestycji. Pomimo dokładnie prowadzonej gospodarki finansowej przez naszą Izbę, Komisja Rewizyjna wypełnia swoje obowiązki jako organ kontrolny Okręgowej Izby Lekarskiej.

lek. Marek Bogdański, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Możliwość komentowania została wyłączona.