Przedstawiamy pismo z dnia 19 maja 2020 r. Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki informujące, że w ocenie Ministra Zdrowia zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz/lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem) jest niezasadne, gdyż w tym czasie nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co za tym idzie nie realizuje celu stażu podyplomowego.

Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, w którym postulowano, aby koordynatorzy stażu mogli zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a Okręgowe Rady Lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.

Obecnie procedowana jest zmiana w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przyznaniu właściwym miejscowo ORL uprawnienia do uznawania okresu, w którym lekarz stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli wykonywał w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie art. 15 ust. 8a ustawy. Zmiana ta jest m.in. odpowiedzią na postulat wyrażony w stanowisku PNRL z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

 Odpowiedź NRL ws. stażystów

Linki do stanowisk PNRL:

Możliwość komentowania została wyłączona.