Prezydent Miasta Gdańska na podstawie Zarządzenia Nr 1459/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2021 r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XIII)

Nagrodę może otrzymać pracownik ochrony zdrowia, który w szczególności:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nagroda może być przyznana danemu pracownikowi ochrony zdrowia tylko jeden raz.

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,
 • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać:

 • w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia w roku 2021” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM) tj.:
 1. ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74,
 2. ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12
 3. ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2

lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 roku do godz. 16:00

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) – również do dnia 11 października 2021 roku, do godz. 16:00).

Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:

Wzór wniosku nominacyjnego (29.57 KB)

Zarządzenie Nr 1459/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz przyjęcia regulaminu jej przyznawania 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323-68-79 lub adresem e-mail: marta.kusmierczyk@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.