Kurs medycznego języka polskiego polskiego na poziomie B2/Cl opracowanie _ r q,1~~. t/ .JOJ-OOJ-lt,< ~ mgr Marzena Kołtoniak IJri../{;o{tor,u ~@ Ó-( dr Adrian Kołtoniak O-. ł<ol+ o"ti'al,,._@ 0uw ee/• e..c-fv „ pL ) +J.. S"O 3 7-ZA 'j3 '1 Program kursu języka polskiego dla został przygotowany jako cykl 120 godzin zajęć w wymiarze 6 godzin try godni owo w dwóch blokach na poziomie B2/C 1 z elementami medycznego jezyka specjalistycznego. W założeniu ma on przygotować lekarzy specjalisów z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka polskiego ogólnego do prowadzenie praktyki zawodowej w języku polskim. Kurs został przytogotowany w ten sposób, aby umożliwić zapoznanie się ze słownictwem naukowym, ale także i potocznym, używanym w praktyce medycznej przez pacjenów. Dlatego też duży nacisk położony został na ćwiczenia konwesacyjne oraz leksykalne. Niemniej jednak kurs stanowi całość, obejmującą większość zagadnień z zakresu leksyki, gramatyki i słowotwórstwa języka polskiego, połączonych tak, aby dać uczestnikom wiedzę kompletną i kompleksową oraz swobodę w komunikacji z pacjentem, w środowisku szpitalnym, jak i poza nim. Kurs składa się z czterech najwazniejszych bloków: I. Zagadnienia z zakresu gramatyki jezyka polskiego -program zostanie dostosowany i przedstawiony słuchaczom kursu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego na poziomie B2, w celu prawidłowej oceny potrzeb grupy ( około 30h). II. Słownictwo medyczne -materiał lekstykalny z zakresu terminologii badań, profilaktyki, jednostek chorobowych, dokumentacji medycznej czy struktur organizacyjnych służby zdrowia w Polsce został wkomponowany w ćwiczenia z tekstem popularnonaukowym i naukowym, ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne ( około 40h). III. Kominikacja z pacjentem -cykl ćwiczeń i zajęć, poświęconych takim zagadnieniom, jak wywiad medyczny, badanie czy diagnozowanie pacjenta. Oprócz budowania bazy niezbędnych zrotów i konstrukcji gramatycznych, zostaną wprowadzone ćwiczenia ze słuchu oraz symulacje wywiadu medycznego z osobami na co dzień posługującymi się językiem polskim ( około 30h). I I 11 IV. Dokumentacja medyczna -szereg ćwiczeń, poświęconych specyfice budowy szpitalnej doumentacji medycznej, nauka wyszukiwania informacji o pacjencie oraz uzupełnianie dokumentów. Wprowadzenie krótkiej formy wypowiedzi pisemnej, typu epikryza ( około 1 Oh). V. Tworzenie tekstów ciągłych w jezyku polskim z elementami ortografii (około 10h). VI. Konsultacje i problemy indywidualne, zgłaszane przez kursantów (1 Oh). Ilość godzin na poszczególne bloki jest podana orientacyjnie, rzeczywisty wimiar zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości grupy. Kurs został przygotowany w oparciu o materiały własne prowadzących oraz dostępne na rynku publikacje dydaktyczne. Program kursu zakłada również pracę własną kursantów, co najmniej w wymiarze 3h tygodniowo.

Możliwość komentowania została wyłączona.