Mając na uwadze zapewnienie na obszarze Sądu Okręgowego w Słupsku dostępu do lekarza sądowego w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849 ze zmianami), tj. obowiązku zapewnienia dostępu do lekarzy sądowych stronom i uczestnikom postępowań sądowych toczących się przed sądami okręgu Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku poszukuje kandydatów do zawarcia umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

– ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– ma pełną zdolność do czynności prawnych;

– nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– ma nieposzlakowaną opinię;

– uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

– ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

– o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

– związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;

– w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Zadania lekarza sądowego:

– lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną;

– lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

– zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia. Zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 467), za wystawienie zaświadczenia, lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 złotych oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania.

Proszę osoby zainteresowane pełnieniem funkcji lekarza sądowego, bądź uzyskaniem dodatkowych informacji w powyższym zakresie o kontakt z Sądem Okręgowym w Słupsku telefon: 59 842 83 25, fax: 59 842 83 01, e-mail: sekretariat@slupsk.so.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

Możliwość komentowania została wyłączona.