Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przygotowało materiał informacyjny dla lekarzy i lekarzy dentystów “Kilka porad na trudne czasy”.

NIL_Kilka porad na trudne czasy

 

 

3 odpowiedzi na “Kilka porad na trudne czasy – materiał informacyjny Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dla lekarzy i lekarzy dentystów”

 1. MD pisze:

  Chyba ich Bóg opuścił….

 2. Brak podstawy prawnej. pisze:

  Witam. Podane tekst nie jest niepodpisany, nie podana jest podstawa prawna i w dodatku jest skandalicznie sprzeczny z Polskim prawem tzn.: Kodeksem pracy. Odsyłam do wnikliwej lektury artykułu 209.

  Art. 209 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy
  § 1. Pracodawca jest obowiązany:
  1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  2) wyznaczyć pracowników do:
  a) udzielania pierwszej pomocy,
  b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
  § 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
  § 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
  § 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
  Art. 209 2. Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia
  § 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
  1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony;
  2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.
  § 2. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
  1) wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne;
  2) do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.
  Art. 209 3. Uprawnienie pracowników do podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa
  § 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.
  § 2. Pracownicy, którzy podjęli działania, o których mowa w § 1, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem że nie zaniedbali swoich obowiązków.

 3. niePISmienny pisze:

  Podobnie jak w przypadku każdego obywatela pomoc nie musi nas narażać. Pomocą jest również wezwanie odpowiednio wyposażonych służb….